Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi vara hindajate kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi vara hindajate kutsestandardite kavanditele

Valminud on kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kinnisvarahindaja, tase 6 ja vara hindaja tase 7 kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 3. aprilliks.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja parendati töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist. Sõnastati üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile.

Lisati kutsestandarditesse seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist. Kutsestandardite kinnitamisel eemaldatakse need kutse andmise korrast.

Muudeti kompetentsusnõuded paremini vastavaks töömaailma vajadusele.

Parandusettepanekud

Kutsestandard koosneb kolmest osast: A-osa kirjeldab tööd, B-osas on toodud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info.

Palume ettepanekud märkida kutsestandardis iga osa all olevasse selleks loodud lahtrisse või jälgitavalt B-osa võrdlustabelisse.

Arvamuse esitamisel palume  keskenduda  järgmistele  küsimustele:

  • kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab hindaja kutset asjakohaselt ja terviklikult
  • kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus
  • kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt
  • kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud
  • muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Kutsestandardite lõplikud kavandid esitatakse kinnitamiseks Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogule.

Dokumendid tutvumiseks

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Kinnisvarahindaja, tase 6

Vara hindaja tase 7

Tasemete võrdlustabel

Täiendõppe mahu arvestamise alused

Keelte oskustasemete kirjeldus

Digioskuste enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 3. april 2024 e-posti maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Foto: eemortgagebroker

Перейти к содержимому