Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi maakorraldaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi maakorraldaja kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 31. märtsiks arvamusi kutsestandardite maakorraldaja, tase 5, maakorraldaja, tase 6 ning maakorraldaja, tase 7 kavanditele.

Maamõõtja kutsestandard on nimetatud ümber maakorraldaja, tase 5 kutsestandardiks, kuna kutse hõlmab ka maakorraldaja kompetentse. Senine maamõõtja nimetusega kutse, mis kuulus maakorraldaja kutse alla, tekitas segadust.

Peamised muudatused

  • Kutsestandardid on viidud uuele vormile ja läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud üldoskused.
  • Ära on jäetud kompetentsid „Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine“ ning „Andmete ja dokumentide haldamine“, mis on lõimitud teistesse kompetentsidesse.
  • Tase 6 ja 7 juurde on lisatud kohustuslik kompetents „Haldusmenetluse läbiviimine“ ja valitav kompetents „Katastrimõõdistamine“. Lisaks on kompetents «Maakorraldustoimingute tegemine» jagatud kompetentsideks „Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“, „Ümberkruntimise läbiviimine“, „Haldusmenetluse läbiviimine“.
  • Tase 5 puhul on kompetentsi „Maakorralduslike toimingute tegemine“ lihtsamate maakorraldustoimingute tegemist käsitlevad tegevusnäitajad lisatud kompetentsile „Katastrimõõdistamine“, mis on kutsestandardi uues versioonis sõnastatud vastavalt uuenenud sisule „Katastrimõõdistamine ja lihtsamate maakorraldustoimingute tegemine“.
  • Kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamise tegevuse tegevusnäitajad moodustavad tase 5 uues kutsestandardi versioonis eraldi kompetentsi „Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“.

Kutsestandardid tutvumiseks

Arvamusi koos ettepanekutega ootame 31. märtsiks e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Kutsestandard kirjeldab selged ja elulised nõuded kutseala töötajatele. Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel. Kutsestandardite lõplikud kavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Перейти к содержимому