Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi koorijuhi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi koorijuhi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud koorijuhi kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 29. detsembriks.

Kutsestandardid on toodud sel aastal kinnitatud uuele standardi vormile, aga tegevusnäitajate sõnastusi on pisut muudetud vaid 5., 6. ja 7. taseme standardites. 4. ja 8. taseme standardite tegevusnäitajaid töörühm ei muutnud.

5. taseme kompetentsi „Töö kooriga“ on lisatud nõue juhatada ja õpetada lihtsamat koorimuusikatsüklit/ saateinstrumendiga teost. 4-realise kooripartituuri ladusalt lugemine on asendatud 2-3-realise ja lihtsama akordilise 4-realise kooripartituuri lugemisega.

6. taseme kompetentsis „Töö kooriga“ on nüüdsest nõue valmistada ette erineva kavaga kontsertprogramme erinevate muusikastiilide asemel. Lisatud on nõue õpetada ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid, saatega teoseid ja/või suurvorme/ suurvormi osi. Ära jäeti nõue õpetada koorile erinevate ajastute ja stiilide muusikat. „Koori loomingulise juhtimise“ kompetentsi on lisatud kooriliikumise kohalikul tasandil edendamiseks osalemine õpitubades ja nende korraldamisel.

7. taseme kompetentsi „Repertuaari omandamine ja harjutamine“ on lisatud instrumendi/ instrumentide saatega kooriteoste harjutamine. Kompetentsis „Töö kooriga“ on tegevusnäitajat täiendatud vajadusel kontsertkooride juures koormeistrina töötamisega. Täpsustatud on „Koori loomingulise juhtimise“ kompetentsi tegevusnäitajate sõnastust.

Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, aga need toodi üle kutse andmise korrast muutmata kujul.

Kõigil tasemete puhul lisati üldoskusena nõue järgida isikuandmete kaitse määrust.

Täpsustati arvuti kasutamise oskuse tase — 4. ja 5. taseme koorijuht kasutab oma töös arvutit vähemalt algtasemel, 6., 7. ja 8. taseme koorijuhid iseseisva kasutaja tasemel.

Lisati tulevikuoskused, milleks on erialased digioskused.

Dokumendid tutvumiseks

Koorijuht, tase 4

Koorijuht, tase 5

Koorijuht, tase 6

Koorijuht, tase 7

Koorijuht, tase 8

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Koorijuhtide kutse-eetika

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 29. detsembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому