Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on energiaaudiitor, tase 6; diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse; diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 ja volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 uuendatud kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 4. märtsiks.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja parendati töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist. Sõnastati üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile.

Lisati kutsestandarditesse seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist. Kutsestandardite kinnitamisel eemaldatakse need kutse andmise korrast.

Muudeti kutsetasemete pädevuspiiri hoonetega seotud kriteeriumit ja edaspidi eristatakse hooneid nende kasutuse järgi (sh loetelu), varem eristati hooneid võimsuse järgi. Muudatus tehti, kuna väga väike võimsus võib tähendada väga keerukat lahendust. Nii on ka tellijal lihtsam mõista, millist spetsialisti tal vaja on.

Laiendati 6. kutsetaseme pädevuspiire:

  • hoonete energiaauditite tegemise osas. Kui varasemalt tegi 6. taseme energiaaudiitor eramute energiaauditeid, siis edaspidi teeb ta kõikide hoonete energiaauditeid, v. a kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, niiskus), nt  erinõuetega hoidlatega muuseumid, haiglad, veekeskused; tsentraalse jahutussüsteemiga hooned; tööstushooned. Muudatus tehti, kuna eramute auditeerimisvajadus on täna turul praktiliselt kadunud ja seeläbi on 6. taseme kutse järele vajadus oluliselt langenud, samas on puudus just mitteeluhoonete energiaauditi tegijatest.
  • 6. kutsetasemele antakse õigus teha ka ettevõtte energiaauditit, välja arvatud: kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, niiskus), nt erinõuetega hoidlatega muuseumid, haiglad, veekeskused; tsentraalse jahutussüsteemiga hooned; tööstushooned. Varem 6. taseme energiaaudiitor ettevõtte energiaauditit teha ei tohtinud. Muudatus on vajalik, kuna vajadus ettevõtete energiaaudiitorite järele on lähiajal kasvamas.

7. kutsetasemel kaotati osakutse hoonete energiaaudiitor, tase 7 seoses 6. kutsetaseme energiaaudiitori pädevuspiiride laiendamisega hoonete energiaauditite tegemise osas, alles jäi osakutse energiakasutuse modelleerija.

Muudeti kompetentsusnõuded paremini vastavaks töömaailma vajadusele, nt:

  • liideti kompetentsid olemasoleva hoone olukorra hindamine, tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine, hoone energiaauditi koostamine ning liidetud kompetents nimetati hoone energiaauditi läbi viimine;  
  • kompetents energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele nimetati ümber tegelikul tarbimisel põhineva energiamärgise koostamine ja väljastamine. Kompetentsi EKR tase määratati kõikidel kutsetel 6, kuna energiamärgis antakse olemasolevatele hoonetele kindla reeglistiku järgi;
  • kompetentsid energiamärgise koostamine projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele lihtsustatud tõendamismeetodil (6. tase); ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine  (7. ja 8. tase) nimetati ümber kompetentsiks arvutusliku energiamärgise koostamine ja väljastamine (6. tase teeb lihtsustatud meetodil ning ta tohib seda teha sel juhul, kui hoonel on sobivad parameetrid).

Dokumendid tutvumiseks

Energiaaudiitor, tase 6

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 4. märtsil 2024 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому