Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi dekoraator-butafoori kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi dekoraator-butafoori kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud dekoraator-butafoor, tase 6 ja tase 7 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 5. aprilliks.

Kutsestandardites on uuendatud kompetentside sõnastusi. 7. taseme kutsestandardisse on lisatud  nõue juhendada uute töövõtete ja tehnoloogia kasutuselevõttu.

Mõlemasse standardisse lisati oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt. 7. taseme kutse taotleja peab oskama arvestada materjalide valikul ja tehnoloogiate valikul keskkonnamõjuga ideest utiliseerimiseni.

Kavandid tutvumiseks:

Dekoraator-butafoor, tase 6

Dekoraator-butafoor, tase 7

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 5. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому