Перейти к содержимому
Home » Kutse andjal on taotleja toetamiseks hulk võimalusi

Kutse andjal on taotleja toetamiseks hulk võimalusi

Erinevate kutsete taotlemisel on oma nõuded ja nüansid, milles orienteerumine võib olla kutse taotlejale keeruline. Kutse andjal on taotlejale toe pakkumisel oluline roll, kus võtmesõnadeks on info esitamise selgus, isiklik lähenemine ning tagasisidestamine.

Küsimusele, kuidas saab kutse andja kutse taotlejat kõige paremini abistada, otsiti vastust novembrikuu kovisioonil. Sessiooni juhtinud Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu tõdes, et nüansse kutse taotlemise protsessis on palju, alustades sellest, kas  tegemist on kutseõppe lõpetaja või töömaailma taotlejaga, millise taseme kutsega on tegemist ja millised on hindamismeetodid.

Samas on teabe esitamisel võimalusi, mis on universaalsed. Neist üks on hästi struktureeritud veebileht, kus info on selgelt esitatud ning materjalid kergelt leitavad.

Kutse andja peab oma kodulehel tegema kättesaadavaks kutse taotlemisega, sealhulgas hindamisega seotud teabe. Hindamisega seonduvast teabest peab kindlasti kutse andja kodulehel olema hindamisjuhend, milles on selgelt kirjeldatud eksamikorraldus ning hindamiskriteeriumid.  Hea oleks, kui kutse andja on läbi mõelnud vajalikud teooriamaterjalid ja need kodulehel nimetanud. Heaks mõtteks peeti ka korduma kippuvate küsimuste rubriigi loomist ning kutse taotlemise protsessi skemaatilist esitamist, et selgitada protsessi osapoolte ülesandeid ja üldist ajaplaani. Maris Saarsalu nimetas siinjuures hea näitena kaluri kutse andja Eesti Kalurite Liidu veebilehte, millel on kutse andmisega seotud teave selgelt esitatus, sealhulgas toodud ka kutse taotlemise protsessiskeem.

Vaata, milline teave peab olema kutse andja kodulehel.

Eksamieelset pinget saab maha võtta

Kovisiooni arutelul selgus, et paljud kutse andjad viivad eksami eel läbi infotunde, kus lisaks sisuteemadele räägitakse eksami korralduslikust poolest – „kuidas istuda, kuidas astuda“. Mõned kutse andjad on infotunni läbi viinud avatud mikrofoni formaadis, mis võimaldab kutse taotlejatel rohkem küsida ja oma mõtteid-emotsioone väljendada. Kovisioonil kõnelenute sõnul on neile kinnitatud, et eksamile eelnev infotund maandab eksamiärevust.

Sama eesmärki täidab harjutuskeskkond-näidiseksam, mis aitab eksamiks valmistuda, aga vähendab ka pinget, sest annab aimu, mis taotlejat ees ootab.

Hea praktika näitena toodi välja eksamijärgne tagasisidestamine – taotleja saab jagada oma muljeid, kutse andja aga koguda teavet selle kohta, mida teha edaspidi paremini.

Arutelul tõdeti, et tagasisidel on edasiviiv jõud. Näiteks rääkis üks osalenu, et nemad esitavad taotlejale eksamijärgselt lisaks kutsekomisjoni otsusele ka hindamiskomisjoni hinnangu, kus on kirjas, mis hindajatele silma jäi ja milliseid ettepanekuid töö parandamiseks tehti. Kõnelenu sõnul nimetavad nad sellist tagasisidet tegelikult edasisideks, sest kuuldavasti on hindamiskomisjoni sõnumid pakkunud paljudele julgustust ja tuge oma edasise professionaalse tegevuse kavandamisel.  

Isiklik tähelepanu on vajalik

Oluliseks peetakse kutse taotlejate individuaalset toetamist protsessi eri etappides. Näiteks kui dokumentide esitamisel on taotleja jätnud mõne tunnistuse lisamata või esineb  portfoolios vajakajäämisi, juhitakse sellele taotleja tähelepanu ning antakse võimalus dokumentatsiooni täiendada.

Ühe kutse andja sõnul on nemad loonud taotlejatele võimaluse märkida eksamiavalduses ära oma erivajadus: kuulmis-, nägemis- või liikumisprobleemid, ajalised piirangud seoses kaitseväeteenistusega, ärevushäire vms. Kõnelenu sõnul on kutsekomisjon alati leidnud võimaluse  taotleja erivajadustega arvestada ning taotlejale on eksamieelselt selgitatud, mis võimalused tal on.

Kovisioonil tõdeti, et kutse taotlemise protsessi kohta tuleb taotlejatele pakkuda teavet mitmel moel, sest inimeste info vastu võtmise viisid on erinevad. Oluline on, et keegi ei jääks vajaliku toeta.

  • Hästi leitav info kodulehel, sh kutse taotlemise protsessi visualiseering ja korduma kippuvate küsimuste rubriik
  • Kiiresti leitav kutsekoordinaatori telefon kodulehel
  • Infotunnid ja -seminarid enne eksamit, avatud mikrofoni formaat
  • Eksamijärgsed vestlused, tagasiside kogumine ja jagamine, sh hindamiskomisjoni soovituste edastamine taotlejale
  • Näidiseksam keskkonnas, mis on päris eksamile võimalikult sarnane
  • Õpimappide ja portfooliote koostamist juhendavad Moodli kursused
  • Individuaalne nõustamine, esitatud dokumentides puudustele tähelepanu juhtimine ja parandamisvõimaluse andmine
  • Erivajaduse märkimise võimalus eksamitaotluses

Loe lisaks

Kutse populariseerimiseks tuleb jõuda nii potentsiaalse taotleja kui ka tööandjani

Kutse andjate kovisioon viib probleemid kokku lahendustega

Перейти к содержимому