Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Kinnisvara hooldusmeister, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Facility serviceman, level 5

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Kinnisvara (ehitise ja selle juurde kuuluva krundi) hooldamine on kinnisvara korrashoiu tervikteenuse osa. Kinnisvara hooldamine on kompleksteenus, mille peamine eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral ehitis ja selle juurde kuuluv krunt säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning vastab kavandatud ehitise ja selle juurde kuuluva krundi otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kinnisvara hooldamine jaguneb kaheks suuremaks alajaotuseks: ehitiste tehniline hooldamine ja heakorratööde tegemine.
Ehitiste tehniline hooldamine jaguneb omakorda ehitiste ehituskonstruktsioonide hoolduseks, ehitiste keskkonnatehnika hoolduseks ning ehitiste elektripaigaldiste ja nõrkvoolusüsteemide hoolduseks. Heakorratööd jagunevad krundi heakorra- ja haljastustöödeks ning ehitise sisepuhastus- ja koristustöödeks. Kinnisvara hooldamise töö sisu ja eesmärk on täpsemalt esitatud kutsestandardi mõistete lisas (Lisa 2).

Kinnisvara hooldusmeister töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal, peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega.

Kinnisvara hooldusmeister juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“ ja EVS-EN 15311:2011 „Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“ ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast, samuti kutse andja antavatest valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest (nt „Kinnisvarahooldaja käsiraamat“ jt). Kinnisvara hoolduse tegevusala tegevused on kirjeldatud EMTAKi (NACE) alajaotustega 8110, 8121 ja 8130.
Elektritööde osas piirdub kinnisvara hooldusmeistri pädevus lihtsate elektritöödega kehtivate õigusaktide mõistes (v.a juhul kui hooldusmeister omab elektritööde tegemiseks vastavat pädevustunnistust).

5. taseme kinnisvara hooldusmeistri peamised tööülesanded on ehitiste, tehnosüsteemide ning krundi hooldamise korraldamine ja hooldustööliste juhendamine, vajadusel vahetu hooldamine ja sellega seonduvate tööülesannete kvaliteetne täitmine. Töö seisneb ehitise ja selle juurde kuuluva krundi hooldamises vastavalt hoolduskavale, hooldustööde eelarvele ja tööandja antud juhistele. Tööülesannete hulka kuuluvad ka hooldus- ja heakorrategevuste korraldamine ja/või tegemine;, hooldustööliste töö korraldamine ja järelevalve ( sh nt ennetusliku ja avariilise hoolduse korraldamine) ehitise ja selle juurde kuuluva krundi korrashoiu tagamiseks; hooldusraamatu täitmise, ülevaatuste, toimivuse katsetuste, seadistamiste ja diagnostika korraldamine; avastatud vigade likvideerimise korraldamine; teiste kinnisvarahooldusplaanis sisalduvate hooldusmeetmete rakendamise korraldamine; ning keerulisemate eritööde tegemise korraldamine.

Kinnisvara hooldusmeister järgib oma töös kutse-eetikat ja head tava (Lisa 5) ning lähtub oma tööülesannete täitmisel konfidentsiaalsuse põhimõttest. Ta tuleb tööülesannete täitmisega toime nii tavapärastes kui ka keerukates olukordades, töötades iseseisvalt vastavalt hooldusjuhi etteantud juhistele. Oskab töötades kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt ehitusmaterjale, puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Valdavalt töötab meeskonnas, töö eeldab suhtlemist hooldustööliste, kolleegide ja klientidega. Kinnisvara hooldusmeister vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest ning ka kavandatud hoolduskava ja tööde eelarve täitmise eest.

Kohustuslikud kompetentsid:
- Kinnisvarahoolduse tööde tegemine ja tööliste juhtimine

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid:
Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine
- Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus
- Krundi heakord ja haljastus
- Sisepuhastus- ja koristustööd

Hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine
- Küttesüsteemide tehnohooldus
- Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldamine
- Soojasõlme tehnohooldus
- Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus
- Elektripaigaldiste tehnohooldus
- Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete tehnohooldus

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Töödejuhataja, hooldaja, majahoidja, puhastaja, üldremondimees, hooldusmeister.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Kinnisvara hooldusjuht, tase 6

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee