Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Pottsepp III

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Potter, Stove-maker III

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Pottsepp on käsitööline, kes ehitab, remondib ja paigaldab kütteseadmeid (ahjud, pliidid, kaminad, kerised, suitsuahjud, grillid jne).

III kutsetaseme pottsepp juhendab teisi pottseppi ning annab edasi kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Ta vastutab ressursside jagamise ning teiste töö tulemuste eest. Samuti tuleb tal esindada ennast, oma ettevõtet ning suhelda klientidega.

Pottsepa töö nõuab käelist tegevust, iseseisvust, täpsust, tehnilist mõtlemist, loomingulisust, pingetaluvust, vastutustunnet.

Pottsepp III töö osad ja tegevused:
1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine võimaluste ja dokumentatsiooniga
2 Projekteerimine ja planeerimine
3 Kütteseadme ehitamise/paigaldamise ettevalmistamine
4 Kütteseadme ehitamine, paigaldamine
5 Kütteseadme remontimine
6 Kütteseadme ekspertiis
7 Õhkküttesüsteemi eskiisi koostamine ja õhkküttesüsteemi paigaldamine

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Pottsepad töötavad kütteseadmete, korstnasüsteemide müügi- ja paigaldamisega tegelevates ettevõtetes (kaminasalongides) või eraettevõtjatena.
Enamlevinud ametinimetused on pottsepp, ahjumüürsepp, kaminapaigaldaja, ahjupaigaldaja, korstnapaigaldaja.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Teooria ja praktiline eksam

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Pottsepp-restauraator III, tase 4

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Pottsepaks võib õppida kutsekoolis, töökohal või kursustel.
III taseme pottsepana töötamiseks on sobivaks formaalhariduseks keskharidus

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee