Kutsestandardid

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-29112018-3.5/11k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 18/29.11.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Hüdrotehnikainsener tegutseb spetsialistina hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete kavandamisel, rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete lammutamisel. Hüdrotehnikainseneride ülesanne on ehitustehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu, tööohutust ja töötervishoidu. Hüdrotehnikainsener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega.
Hüdrotehnikainseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Hüdrotehnikainsener, tase 6
- Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7
- Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud hüdrotehnikainseneri 7. taseme kutse saamiseks on vajalik valida vähemalt üks järgnevatest ametialadest:
a) hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamine
b) ehitustegevuse juhtimine
c) ehitusjuhtimine
d) omanikujärelevalve
e) hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiis
f) hüdrotehnilise ehitise audit
g) hooldamine ja käitamine
h) projekteerimise juhtimine¹

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU HÜDROTEHNILISE EHITISE EHITAMINE ja EHITUSJUHTIMINE
a) tavapärase konstruktsioonilahendusega, kuni 14 m paisutuskõrgusega hüdrotehnilised rajatised
b) tammi või muu hüdrotehniliste rajatise juurde kuuluv avalikkusele mittekasutatav sild, kandeavaga kuni 8 m
c) 1., 2. ja 3. geotehnilise kategooriaga² ehitised
d) hüdrotehnilise rajatise juurde kuuluvad, avalikkusele mittekasutatavad teed, platsid või transpordirajatised
e) maaparandusrajatised
f) siseveekogude väikesadamad

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU HÜDROTEHNILISE EHITISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
a) tavapärase konstruktsioonilahendusega, kuni 8 m paisutuskõrgusega hüdrotehnilised rajatised
b) tammi või muu hüdrotehnilise rajatise juurde kuuluv avalikkusele mittekasutatav sild, kandeavaga kuni 6 m
c) 1. ja 2. geotehnilise kategooriaga² ehitised
d) hüdrotehniliste rajatiste juurde kuuluvad, avalikkusele mittekasutatavad teed, platsid või transpordirajatised
e) maaparandusrajatised
f) siseveekogude väikesadamad

III OMANIKUJÄRELEVALVE
a) tavapärase konstruktsioonilahendusega, kuni 8 m paisutuskõrgusega hüdrotehnilised rajatised
b) tammide ja hüdrotehniliste rajatiste juurde kuuluv avalikkusele mittekasutatav sild, kandeavaga kuni 6 m
c) 1. ja 2. geotehnilise kategooriaga² ehitised
d) hüdrotehniliste rajatiste juurde kuuluvad, avalikkusele mittekasutatavad teed, platsid või transpordirajatised
e) maaparandusrajatised
f) siseveekogude väikesadamad

IV HOOLDAMINE JA KÄITAMINE
a) tavapärase konstruktsioonilahendusega, kuni 14 m paisutuskõrgusega hüdrotehnilised rajatised
b) tammide ja hüdrotehniliste rajatiste juurde kuuluv avalikkusele mittekasutatav sild, kandeavaga kuni 8 m
c) 1., 2. ja 3. geotehnilise kategooriaga² ehitised
d) hüdrotehniliste rajatiste juurde kuuluvav, avalikkusele mittekasutatavad teed, platsid või transpordirajatised
e) maaparandusrajatised
f) siseveekogude väikesadamad

V HÜRDOTEHNILISE EHITISE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
VI HÜDROTEHNILISE EHITISE AUDIT
VII PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE1
Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiiside, hüdrotehniliste rajatiste auditite ja projekteerimise projektijuhtimise ametialade piirangud on analoogsed ehitusloakohustusliku hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamisele kohalduvatega.

_____________________________________________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist
2 - EVS-NE 1997-1:2006 liigituse järgi

Tööosad

A.2.1 Hüdrotehnikainseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Valitavad tööosad:
A.2.2 Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Lahenduse skeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Voolusängide ja -hulkade määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Hüdrotehnilise ehitise projekti vormistamine
8. Hüdrotehnilise ehitise lammutusprojekti koostamine
9. Hüdrotehnilise ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.3 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.4 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.5 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.6 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.7 Hüdrotehnilise rajatise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.8 Hooldamine ja käitamine
1. Hooldamine ja käitamine kutsetasemega etteantud piires
2. Hooldus- ja kasutusjuhendite koostamine
3. Rajatisele rakenduvate mõjude määratlemine
4. Rekonstrueerimis-/taastamisprojekti lähteülesande koostamine

A.2.9 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine