Kutsestandardid

Toitumisterapeut, tase 6

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.6/2k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Psühholoogia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 13/28.11.2018

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 27.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis ei ole eraldi kliinilise toitmise spetsialiseerumist, sest baastasemel peavad kliinilise toitmise kompetentsid olema kõigil toitumisterapeutidel, eraldi sügavama spetsialiseerumise osas puudub tööturul kutse andmise vajadus. Samuti ei ole eraldi kompetentsi Klienditeenindus ja Meeskonnatöö, vajalikud oskused on kirjeldatud kohustuslikes ja läbivas kompetentsis. Tegevusnäitajate sõnastust on parandatud ja täiendatud kõikides kompetentsides.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Toitumisteraapia on haigusi ennetav, ravi toetav ja tagasilangusi ennetav tegevus. Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi klienti. Toitumisterapeut on tervishoiuspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi/kliendi (edaspidi klient) heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks. Ta lähtub Eesti kehtivatest toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi ja tegevusjuhenditest, tunneb nõustamise põhimõtteid. Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab kliendiga personaalselt, aidates vältida haiguse süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral.
Toitumisterapeut täiendab ennast pidevalt erialaselt, rakendab teadmisi praktikas, hoiab ennast kursis uuemate tõenduspõhiste teadusuuringutega ja mõistab enesetäiendamise olulisust oma tegevuses.
Vastava lisaväljaõppe olemasolul võib toitumisterapeut tegeleda ka operatsioonieelsete ja -järgsete klientidega, haiglaravil olevate, k.a intensiivravi patsientidega. Vajadusel nõustab toitumisterapeut meditsiinipersonali haiguspuhuse toitumise osas.

Tööosad

A.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine
1. Kontakti loomine.
2. Üldandmete kogumine.
3. Söömise ja toitumuse andmete kogumine.
4. Kogutud andmete analüüsimine ja hindamine.

A.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine
1. Eesmärkide püstitamine.
2. Toitumuslike sekkumiste valimine ja edasise tegevuskava koostamine.

A.2.3 Toitumisnõustamine ja/või -teraapia
1. Tervisliku tasakaalustatud toitumise soovitamine, juhiste andmine ja juhendamine.
2. Toidutõhustamise meetodite soovitamine.
3. Toitumise ja piirangutega dieetide tasakaalustamine.
4. Kliendi juhendamine valikute tegemisel.
5. Kliendi nõustamine tervislike eluviiside järgimisel.
6. Kliendi teavitamine teabeallikatest.
7. Kliendi ja tema sotsiaalvõrgustiku toetamine ja võimestamine.
8. Kliinilise toitumise vajaduse hindamine.
9. Koostöö teiste spetsialistide ja kliendi tugivõrgustikuga.

A.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine
1. Tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.
2. Enda tegevuse analüüsimine ja hindamine.

A.2.5 Toitumisnõustamine tervislikuks liikumiseks
1. Kliendi toitumise, söömisharjumuste ja füüsilise koormuse hindamine.
2. Kliendi vajaduste määratlemine ja tegevuskava koostamine.
3. Kliendi nõustamine toitumise osas.
4. Toidutõhustamise meetodite soovitamine tervislikuks liikumiseks.