Kutsestandardid

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-29112018-3.2/11k

Spetsialiseerumised:
Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
Välisveevarustus ja kanalisatsioon

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 18/29.11.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (edaspidi VK insener) tegutseb spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse, väliskanalisatsiooni ehitiste ja
-seadmete rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ning seadmete lammutamisel. VK inseneri ülesanne on ettenähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu, tööohutust ja töötervishoidu. VK insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega.

VK inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
- Diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
- Volitatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

VK inseneri kutse koosneb kahest spetsialiseerumisest:
1) hoone veevarustus ja kanalisatsioon
2) välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Sõltuvalt spetsialiseerumisest on vajalik valida vähemalt üks järgnevatest ametialadest:
1) Hoone veevarustus ja -kanalisatsioon
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni audit
- projekteerimise juhtimine¹
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni audit
- projekteerimise juhtimine¹

Diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud VK insener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

II VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
a) välisveevarustus (ka ühisveevärk), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm;
b) väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm survekanalisatsiooni puhul ning siseläbimõõduga kuni 1 000mm isevoolsekanalisatsiooni puhul;
c) kraavid ja kanalid vooluhulgaga kuni 1,5 m³/s
d) reoveepuhastid koormusega kuni 50 000 ie,
e) veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 10 000 m³/d.

III HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Kõik hooned avatud brutopinnaga kuni 20 000m², mis ei ole kõrgendatud tuleohuga ehitised.

IV VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
a) välisveevarustus (ka ühisveevärk) torustiku siseläbimõõduga kuni 600mm;
b) väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon) torustiku siseläbimõõduga kuni 1 500 mm;
c) kraavid ja kanalid vooluhulgaga kuni 3 m³/s;
d) reoveepuhastid koormusega kuni 100 000 ie;
e) veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 20 000 m³/d.

V OMANIKUJÄRELEVALVE
1) Hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse ja kanalisatsioon
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- välisveevarustus (ka ühisveevärk), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm;
- väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm survekanalisatsiooni puhul ning siseläbimõõduga kuni 1 000mm isevoolsekanalisatsiooni puhul;
- kraavid ja kanalid vooluhulgaga kuni 1,5 m³/s
- reoveepuhastid koormusega kuni 50 000 ie;
- veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 10 000 m³/d.

VI HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

VII VÄLISVEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
a) välisveevarustus (ka ühisveevärk), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm;
b) väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm survekanalisatsiooni puhul ning siseläbimõõduga kuni 1 000mm isevoolsekanalisatsiooni puhul;
c) kraavid ja kanalid vooluhulgaga kuni 1,5 m³/s
d) reoveepuhastid koormusega kuni 50 000 ie;
e) veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 10 000 m³/d.

VIII HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI AUDIT
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

IX VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI AUDIT
a) välisveevarustus (ka ühisveevärk), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm;
b) väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon), torustiku siseläbimõõduga kuni 300mm survekanalisatsiooni puhul ning siseläbimõõduga kuni 1 000mm isevoolsekanalisatsiooni puhul;
c) kraavid ja kanalid vooluhulgaga kuni 1,5 m³/s
d) reoveepuhastid koormusega kuni 50 000 ie,
e) veepuhastusjaamad tootlikkusega kuni 10 000 m³/d.

X PROJKTEERIMISE JUHTIMINE
Võrdne samal tasemel hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni (I) ning välisveevarustuse ja kanalisatsiooni (II) ehitusprojektide koostamise pädevusega.
__________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist.

Tööosad

A.2.1 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.2 Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

VÄLISVEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.3 Välisveevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

Valitavad tööosad:
A.2.4 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.5 Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.6 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.7 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumusdokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.8 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.9 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.10 Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.11 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.12 Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.13 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine