Kutsestandardid

Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Versiooni number: 10

Kutsestandardi tähis: 21-07112018-2.5/10k

Spetsialiseerumised:
Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Nõustamine ja koolitus

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 18/07.11.2018

Kehtib alates: 07.11.2018

Kehtib kuni: 05.02.2022

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Lisatud täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 spetsialiseerumisega seotud kompetentsid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 on koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. Ta arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega. Kavandab õppe ja viib läbi koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. 6. taseme täiskasvanute koolitaja valmistab ette koolitusprogrammi, valib õppe- ja hindamismeetodid ning valib või koostab vajalikud materjalid. Ta täidab tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö tulemuste eest.

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutse puhul on võimalik spetsialiseerumine täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneriks.
Suhtlemistreening on aktiivõppe meetod, kus õppimise intensiivsus tagatakse kolmekordse tagasisidega õppijatele – suhtlemistreenerilt, grupiliikmetelt ja videolt. Treeningu põhiosa moodustavad praktilised harjutused, kus õppijad saavad võimaluse oma käitumist ise analüüsida ja vajaduse korral treenerite ning teiste grupiliikmete toel muuta. Suhtlemise käsitlemisel treeningul on aluseks võidan-võidad lähenemisviis.
Suhtlemistreener aitab treenitavatel arendada oma suhtlemisoskusi ning korrigeerida oskuste valdamiseks vajalikke hoiakuid.
Suhtlemistreener juhindub oma töös Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu eetikakoodeksist.

Kutsealal tegutsevad ka 5., 7. ja 8. taseme täiskasvanute koolitajad (vt lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused).

Tööosad

A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
1. Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine.
2. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
3. Koolituse sisu ettevalmistamine.
4. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
1. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel.
2. Õppekeskkonna kujundamine.
3. Õppeprotsessi läbiviimine.
4. Grupiprotsesside suunamine.
5. Õpiväljundite saavutamise hindamine.

A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
1. Informatsiooni kogumine.
2. Informatsiooni analüüsimine.
3. Hindamine.
4. Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest.

A.2.4 Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas
1. Võrgustike ja/või töögruppide töös osalemine

A.2.5 Professionaalne enesearendamine
1. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.
3. Kutse- ja erialane enesetäiendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Suhtlemistreening
A.2.6 Koostöö kaastreeneriga
1. Treeningueelne koostöö kaastreeneriga.
2. Koostöö suhtlemistreeningu üheaegsel juhendamisel.
3. Suhtlemistreeningu järelanalüüs koos kaastreeneriga.

A.2.7 Grupiprotsesside kavandamine ja juhtimine
1. Suhtlemistreeningu ettevalmistamine grupiprotsessi arvestades.
2. Grupiprotsessi juhtimine suhtlemistreeningu käigus.

A.2.8 Videometoodika kasutamine
1. Videoharjutuste ettevalmistamine.
2. Videoharjutuste läbiviimine ja osalejate juhendamine.
3. Videoharjutuste analüüsimine, tagasisidestamine.
4. Konfidentsiaalsuse tagamine.

A.2.9 Suhtlemismudelite ja -kompetentside õpetamine
1. Suhtlemismudelite õpetamine.
2. Suhtlemisoskuste mudeldamine.
3. Suhtlemisoskuste arendamise propageerimine.