Kutsestandardid

Tarneahelajuht, tase 7

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 12-15112018-1.2.1/2k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Logistika

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 11/15.11.2018

Kehtib alates: 15.11.2018

Kehtib kuni: 14.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
- Arvestati põhjalikumalt Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIATA) rahvusvahelisi haridusnõudeid
- Uuendati töökirjeldus A1, tööosade jaotus A2 ja tegevusnäitajad B
- IKT-kompetentsid kirjeldati baasdigioskuste (DigComp) ja erialaste IKT-oskustena
- Lisati teenuste tellijana IKT alaste lähteülesannete koostamise kompetents

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tarneahelajuhi tegevusega tagatakse ettevõtte tarneahelate efektiivne toimimine. Tarneahelajuht juhib ja arendab hanke-, ostu- ja logistika- (transport, ladu, jaotus) protsesse ning tarnija suhteid.
Ta vastutab jätkusuutliku tõrgeteta materjalide ja teenuste tarnete eest. Tarneahelajuht loob tarnijate võrgustikke kaupade, materjalide, seadmete ja teenuste saadavuse kindlustamiseks, et tagada ettevõtte tegevus kokkulepitud klienditeeninduse tasemel.
Tarneahelajuht teeb tihedat koostööd müügi-, finants-, tehnika-, tootearenduse, tootmise ja kvaliteedijuhtimise jt sidusalade spetsialistide ja juhtidega.
Tarneahelajuht töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades vastutades meeskondade strateegilise tegutsemise eest.

Tootmise juhtimisega seotud kompetentsusnõuded on määratletud eraldi kutsestandardis (vt lähedased kutsed).
Kutsestandard arvestab rahvusvaheliselt tunnustatud nõudeid „Minimum standards to obtain the FIATA diploma in international freight forwarding“.

Lähedased kutsed:
Tootmisjuht, tase 6
Hankejuht, tase 6
Logistikajuht, tase 6

Tööosad

A.2.1 Tarneahela arendamine
1. Tarneahela strateegia väljatöötamine
2. Tarneahela tulemusmõõdikute väljatöötamine ja järjepidev arendamine
3. Tarneahela strateegia rakendamine lähtudes väärtusahelast
4. Tarneahela järjepidev arendamine

A.2.2 Hanke- ja ostuprotsesside juhtimine ja arendamine
1. Tarnija suhete strateegiline haldamine
2. Globaalsete hanke- ja ostuprotsessi korraldamine
3. Hankelepingute haldamine

A.2.3. Logistikaprotsesside juhtimine ja arendamine
1. Koostöömudeli valik ja strateegiline juhtimine
2. Laonduse strateegiline juhtimine
3. Varude strateegiline juhtimine (VMI, KAN-BAN)
4. Transpordi ja klienditeeninduse strateegiline juhtimine

A.2.4 Kvaliteedijuhtimine tarneahelas
1. Kvaliteedistandardite väljatöötamine, kehtestamine ja arendamine tarneahelas
2. Tootmis- ja kvaliteedijuhtimise protsesside integreerimine tarneahela protsessidega

A.2.5 Ärisüsteemide kasutus ja arendus tarneahelas
1. Infotehnoloogiliste protsesside juhtimine
2. e-kaubandusprotsesside kasutamine tarneahelas
3. Kaasaegsete infovahetusvahendite kasutamine ja info hulga juhtimine
A.2.6 Tarneahela finantsarvestus
1. Finantsaruannete kasutamine tarneahelate juhtimisel
2. Tarneahela iga aastase äriplaneerimise juhtimine
3. Tarneahela riskijuhtimine

A.2.7 Turundus, vastutustundlik ettevõtlus, keskkonnakaitse
1. Nõudluse prognoosimine
2. Vastutustundliku ettevõtluse juhtimine tarneahelas
3. Keskkonnasäästlikkuse juhtimine tarneahelas

A.2.8 Töötajate juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine ja mentorlus

A.2.9 Teenuste tellijana info- ja kommunikatsioonialaste (edaspidi IKT alaste) lähteülesannete koostamine
1. Info juhtimine
2. Tehnoloogia juhtimine
3. Protsesside juhtimine