Kutsestandardid

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.17/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Restaureerimine-konserveerimine

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

ISCED klassifikaator:
022 Humanitaaria
0222 Ajalugu ja arheoloogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperdihinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtuslike alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. Väga oluline on pidev erialane enesetäiendamine.

6. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja. Järgib oma ülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid, võib vajada kõrgema taseme spetsialisti juhendamist. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, väärtusi ning teeb säilitamise ettepanekuid. Vastutab talle antud ülesannete täitmise eest.

7. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning praktilise kogemusega vastutav spetsialist, kes töötab iseseisvalt. Juhendab arhitektuuripärandi spetsialisti (tase 6), praktikante jt. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, määratleb väärtusi. Koostab ehitiste ja hoonestatud alade kaitse- ja kasutustingimusi ning muinsuskaitse eritingimusi, säilitus-, konserveerimis- ja restaureerimisjuhiseid, sise- ja välisviimistluslahendusi, teostab muinsuskaitselist järelevalvet. Nõustab ja juhib ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega.

8. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning suure praktilise kogemuse, laia silmaringi ja avatud mõtlemisega tippspetsialist, kes töötab iseseisvalt ja omal vastutusel. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib kõrge väärtusega ja kõrgendatud avaliku huvi objektiks olevate ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, selgitab väärtusi ning koostab ja hindab kaitse tingimusi ning säilitus- ja konserveerimisjuhiseid ja metoodikaid ning restaureerimiskontseptsioone. Juhib ja nõustab ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On võimeline andma keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal. Analüüsib ja üldistab erialasest praktikast saadud kogemusi ja teavet ning jagab neid erialaringkonna ja avalikkusega. Vahendab rahvusvahelist erialast teavet kohalikele ja vastupidi. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega. Osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, töögruppides või erialasündmustel.

Tööosad

A.2.1 Ehitiste ja hoonestatud alade uuringud
1. Andmete kogumine.
2. Tegevuskava koostamine.
3. Arhiivi- ja bibliograafiliste materjalide analüüsimine ja hindamine.
4. Mälestiste tegevuskava koostamine.
5. Ehitise olukorra dokumenteerimine.
6. Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide dokumenteerimine ja määratlemine.
7. Hoonestatud ala inventeerimine ja dokumenteerimine/ Planeerimis- ja hoonestruktuuri välja selgitamine.
8. Ehituste ajaloo uurimine ja dokumenteerimine/ teostamine.
9. Uuringute aruande ja analüütilise kokkuvõtte koostamine.
10. Aruande vormistamine.
11. Mälestiste uurimine ja aruande koostamine.

A.2.2 Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine
1. Ehituspärandi korrashoidmiseks tegevuste loendi esitamine.
2. Kokkuvõtete tegemine.
3. Ehitise ja hoonestatud ala hindamine ja määratlemine.
4. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine ehitisele.
5. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine planeeringutele.
6. Ehitiste ja hoonestatud ala säilitamiskava koostamisel osalemine.
7. Viimistluslahenduste ettepanekute tegemine.
8. Fassaadide jooniste tegemine.
9. Hooldus- ja restaureerimismeetodite kirjeldamine.

A.2.3 Eksperthinnangud ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtustele
1. Ehitistele ja hoonestatud aladele väärtushinnangute andmine.
2. Eksperthinnangu koostamine.
3. Ruumiliste muudatuste hindamine kultuuripärandile.

A.2.4 Juhendamine ja nõustamine
1. Erialane nõustamine.
2. Erialane juhendamine.
3. Õppe- ja juhendmaterjali koostamine.

A.2.5 Tegevuse planeerimine
1. Tegevuste püstitamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.

A.2.6 Eriala edendamine
1. Kultuuripärandi säilitamise valdkonna arendamises osalemine.
2. Koostöö tegemine eriala spetsialistidega.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Muinsuskaitseline järelevalve
1. Ehitusobjekti külastamine ja kontrollimine.
2. Kasutatavate metoodikate, töövõtete ja ehitusmaterjalide jälgimine.
3. Ehitustegevuse dokumenteerimine.
4. Muinsuskaitse järelevalve aruande koostamine.

A.2.8 Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes
1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduva valdkonna töö juhtimine või nõustamine.

A.2.9 Töögrupi juhtimine
1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduvate projektide/töörühma juhtimine.
2. Tegevuste püstitamine.
3. Tööprotsessi kavandamine.
4. Töögrupi töö organiseerimine.
5. Tööõhkkonna mõjutamine.