Kutsestandardid

Müügikorraldaja, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.2.2/6k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Kaubandus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/17.10.2018

Kehtib alates: 17.10.2018

Kehtib kuni: 16.10.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendamise käigus viidi sisse järgmised muudatused:
- Eraldi tööosana on välja toodud Kassatöö korraldamine
- Teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse
- Parandatud on sõnastusi, tegevusnäitajaid ümber struktureeritud jne
- Läbivas kompetentsis on põhjalikumalt välja toodud suhtlemise ja meeskonnatöö kompetentsid
- Lisatud on IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentse

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Müügikorraldaja planeerib ja korraldab müügi- ja teenindustööd klientide rahulolu tagamiseks ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja juhib meeskonda, tegutseb muutuvas keskkonnas paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale. Müügikorraldaja analüüsib müügitulemusi ning vajadusel vormistab ostu-müügidokumente ja aruandeid, osaleb müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel, teenindab ja nõustab kliente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.

Tööosad

A.2.1 Teenindamine ja müümine
1. Kliendikeskse teeninduse korraldamine.
2. Klientide teenindamine.
3. Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine ja müümine.
4. Müügijärgne teenindamine.

A.2.2 Kassatöö korraldamine
1. Kassatöö planeerimine.
2. Kassatoimingud ja arvete koostamine.
3. Raha käitlemine.
4. Kassaaruande koostamine.
5. Müügipiirangute järgimine.

A.2.3 Kaupade käitlemise korraldamine
1. Kaupade tellimine.
2. Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine.
3. Kaupade müügiks ettevalmistamine.
4. Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine.
5. Kauba kvaliteedi hindamine.
6. Kaubagruppide liigitamine.
7. Kaubavarude juhtimisega seotud riskide haldamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine
1. Müügi organiseerimine.
2. Hinna kujundamine.
3. Kaupade inventeerimine.
4. Müügikampaaniate korraldamine.

A.2.5 Juhendamine ja juhtimine
1. Töö organiseerimine ja juhtimine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tagasiside andmine.