Kutsestandardid

Puukäsitööline, tase 3

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.9/2k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Tööprotsessi ettevalmistamine ja Puitesemete ja detailide valmistamine liideti kompetentsiks Puidust käsitööesemete valmistamine.
Kaotati osakutse Puidust käsitööesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puukäsitööline, tase 3 osutab oma oskuste piires teenuseid allhanke korras jms.

Kutsealal tegutseb ka puukäsitööline, tase 4, kes valmistab tööjooniste, kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid. Ta vestab, tahub, punub, painutab, saeb, lõhestab, hööveldab, puurib ja tapib, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid. Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist. Puukäsitööline, tase 4 juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid. Ta võib töötada puutöönduse ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana.

Tööosad

A.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine
1. Tööprotsessi ettevalmistamine.
2. Töövahendite ettevalmistamine ja kasutamine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
5. Eseme valmistamine.
6. Eseme viimistlemine.
7. Tööprotsessi dokumenteerimine.