Kutsestandardid

Psühholoog-nõustaja, tase 7

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.3/4k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Psühholoogia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 13/28.11.2018

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 27.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine. Psühholoog-nõustaja keskendub nii emotsionaalsetele, isiksuslikele, arengulistele, sotsiaalsetele, tervisega seotud kui ametialastele ja hariduslikele teemadele. Psühholoog-nõustaja tegeleb klientidega erinevatest sihtrühmadest, nii indiviidide, perede kui gruppidega. Psühholoog-nõustaja pöörab võrdselt tähelepanu nii normaalse arengu printsiipidele kui probleemipõhistele teooriatele ja mudelitele.

Tööosad

A.2.1 Kontakti loomine ja hoidmine
1. Kontakti loomine.
2. Kontakti hoidmine.

A.2.2 Hindamine
1. Pöördumise põhjuste väljaselgitamine.
2. Kliendi vajaduste, vaimse tervise seisundi, psühhosotsiaalse funktsioneerimise ja ressursside hindamine.
3. Keskkonna hindamine.
4. Nõustamisvajaduse hindamine.

A.2.3 Eesmärkide seadmine ja nõustamisprotsessi planeerimine
1. Eesmärkide seadmine.
2. Juhtumi kontseptualiseerimine.
3. Sekkumiste planeerimine.

A.2.4 Psühholoogiline sekkumine
1. Individuaalne nõustamine.
2. Pere nõustamine.
3. Grupi nõustamine.
4. Kriisinõustamine.

A.2.5 Nõustamisprotsessi ja selle tulemuslikkuse hindamine
1. Tulemuslikkuse hindamine.
2. Nõustamisprotsessi jälgimine.
3. Eneserefleksioon.

A.2.6 Teavitustöö
1. Ennetusteavitus.
2. Psühhohariduslik töö.
3. Kliendi teavitamine.

A.2.7 Võrgustikutöö
1. Koostöö.
2. Kliendi huvide esindamine.
3. Teiste spetsialistide kaasamine.