Kutsestandardid

Juhtoperaator, tase 6

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.15/7k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Teleoperaator on peamiselt kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Juhtoperaator, tase 6 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisanduvad kogemused ja vilumus. Ta töötab iseseisvalt või juhib teiste operaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd. Ta vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Juhtoperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valguse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Juhtoperaator tutvub salvestuse või saate ettevalmistamisel koos lavastaja, režissööri, kunstniku ja valgustajaga võtteplatsi(de)ga ning määrab nendega koostöös kindlaks kaamerate asukohad, vajalikud objektiivid, filtrid, valgustehnika jm. Vajadusel osaleb ta saate või salvestuse tegemiseks vajaliku montaažlehe koostamisel ning vastavalt sellele jagab välja kaamerameestele ülesanded.
Juhib teleoperaatorite meeskonda. Ta arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks juhtoperaator, tase 6-le on kutsealal järgmised kutsed:
- teleoperaator, tase 4 , kes kes töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga;
- välioperaator, tase 5, kes töötab kaameraga iseseisvalt.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika valimine.
2. Võttetehnika töökorda seadmine.
3. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
4. Tehnika transportimine.
5. Töövahendite sihipärane kasutamine.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Valgustehnika valimine ja valguse seadmine.
3. Kadreerimine.
4. Multikaameratöö.

A.2.4 Koostöö korraldamine
1. Võttemeeskonna juhtimine.
2. Võttespetsiifiline nõustamine.
3. Võtte spetsiifika kooskõlastamine.