Kutsestandardid

Kujundaja, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.20/2k

Spetsialiseerumised

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Kunst, fotograafia ja disain

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 31.12.2021

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandardit pikendati sisuliste muudatusteta seoses lõppeva kehtivusajaga.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine erialaste teadmiste ning oskuste abil.

Kujundaja töö eesmärgiks on visuaalse keskkonna ja objektide kujundamine ning teabe esitamine esteetiliselt, korrastatud ja mõtestatud moel. Ta lähtub etteantud ülesandest ja loob eesmärgipärase lahenduse.

Kujundaja lähtub oma töös erialastest teadmistest, tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, autorikaitse seadustest, heast tavast ning annab erialaseid oskusi, tehnoloogiaid ja töövahendeid kasutades oma panuse teabe, keskkonna ja objektide esteetiliseks, korrastatuks ja mõtestatuks kujundamiseks.

Kujundaja, tase 5 on töökogemusega isik, kes töötab iseseisvalt, juhib tööprotsessi ja vajadusel valdkonnaga seotud (trüki, foto, jne) tehnilist meeskonda (projektijuht, assistent) ning teeb koostööd teiste autoritega/loovisikutega. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Tegutseb ja korraldab töid plaanipäraselt, kestlikult ja tulemuslikult. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Tema portfoolios esitatud tööd on mitmekesised ja kvaliteetsed.

Tööosad

A.1 Lähteülesande analüüsimine, kujunduse eelarvestamine ja ressursside kooskõlastamine
1. Lähteülesande analüüsimine.
2. Tööprotsessi kavandamine.

A.2 Kujunduse loomine
1. Info kogumine ja analüüs.
2. Idee loomine ja arendamine ideekavandiks.
3. Ideekavandi arendamine kujunduskavandiks.
4. Kujunduskavandi arendamine kujunduslahenduseks.
5. Kujunduslahenduse vormistamine.

A.3 Kujunduslahenduse kooskõlastamine tellija, meeskonna ja partneritega
1. Idee-, kujunduskavandi ja kujunduslahenduse kooskõlastamine tellijaga.
2. Meeskonna ja partnerite kaasamine kujunduslahenduse teostamisse või tootmisprotsessi.
3. Teostatud töö üleandmine.
4. Arveldamine.
5. Arhiveerimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kujundusgraafik
A.2.4 Kujundusgraafika loomine

Liikuva graafika kujundaja
A.2.5 Liikuva graafika loomine

Interaktiivse graafika kujundaja
A.2.6 Interaktiivse graafika loomine

Dekoraator
A.2.7 Dekoreerimine

Stilist
A.2.8 Stiliseerimine

3D modelleerija
A.2.9 3D modelleerimine

3D animeerija
A.2.10 3D animeerimine

3D tekstuurija ehk tekstuurikunstnik
A.2.11 Tekstuuride ja faktuuride loomine

Visuaalefektide kunstnik
A.2.12 Visuaalefektide loomine

Tasemekujundaja ehk virtuaalkeskkonna kujundaja
A.2.13 Virtuaalse keskkonna loomine

Digiskulptor ehk 3D skulptor
A.2.14 Digitaalsete miniatuuride loomine

Konseptkunstnik
A.2.15 Digitaalse keskkonna, esemete jms loomine

Illustraator
A.2.16 Illustreerimine