Kutsestandardid

Volitatud ehitusinsener, tase 8

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.3/11k

Spetsialiseerumised:
Hoonete ehitus
Sadamaehitus
Geotehnika

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel või teadlase-uurijana keerukate ehitustehniliste lahenduste väljatöötamisel ja realiseerimisel. Ehitusinsenerid arvestavad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ehitusinseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
Ehitusinsener, tase 6
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Volitatud ehitusinsener, tase 8
Ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad ühele kolmest allerialast:
a) Hoonete ehitus
b) Sadamaehitus
c) Geotehnika¹
Spetsialiseerumiste all on vajalik valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) Hoonete ehituse korral:
- Hoone ehitusprojekti koostamine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö
b) Sadamaehituse korral:
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö
c) Geotehniliste tööde korral:
- Geotehniline projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Projekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Ehitusgeoloogilised uuringud
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö

Volitatud ehitusinsener, tase 8 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Volitatud ehitusinsener, tase 8 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel järgnevalt:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE VÕI SADAMARAJATISE EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE, EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE ja GEOTEHNILISED TÖÖD
Ilma tehniliste piiranguteta

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE EHITUSPROJEKTI JA SADAMARAJATISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE, GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Ilma tehniliste piiranguteta

IV EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
V EHITISE AUDIT
VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE²
Ilma tehniliste piiranguteta

VII EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta
_________________
¹ - Üldehituse eriala geotehnika allerialal antud kutsega on õigus tegutseda 8. taseme pädeva isikuna ka teedeehituse ning keskkonnatehnika hoonete tehnosüsteemide eriala geotehniliste tööde alal.
² - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise juhtimist

Tööosad

A.2.1 Inseneritööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.2 Hoonete ehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.3 Sadamaehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.4 Geotehnilised tööd
1. Tööde juhtimine ja korraldamine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

Valitavad tööosad:
A.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.6 Sadamarajatiste projekteerimine
1. Sadamarajatise projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Rajatise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.7 Geotehniline projekteerimine
1. Geotehniline projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Pinnaseuuringute tegemine
3. Kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime arvutamine
4. Sulund- ja tugiseinte kavandamine
5. Pinnase tihendamise, parendamise ja armeerimise kavandamine
6. Vaia kandevõime määramine
7. Ehitustegevuse geotehnilise mõju hindamine

A.2.8 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.9 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.10 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.12 Ehitise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.13 Ehitusgeoloogilised uuringud
1. Ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Väliuuringute tegemine
3. Uuringu aruannete vormistamine

A.2.14 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimise juhtimistegevuste läbiviimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
3. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
4. Infovahetuse korraldamine
5. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
6. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.15 Ehitusmaksumuse hindamine
1. Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine
2. Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine
3. Ehituspakkumuse hinnaosa koostamine

A.2.16 Inseneride koolitamine ja ehitusalane uurimistöö
1. Koolitustegevus
2. Õppe- ja juhendmaterjalide koostamine
3. Teaduslike või rakenduslike uurimistööde tegemine