Kutsestandardid

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.5/11k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ insener) tegutseb spetsialistina hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid), lokaalse soojustootmise ja kinnistusiseste kaugkütte ja -jahutuse võrkude kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustöödel (ehitusseadustiku ja muude asjakohaste norise mõistes).
KVJ inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu. KVJ insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega

KVJ inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
- Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
- Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Diplomeeritud KVJ inseneri 7. taseme kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) sisekliima tagamise süsteemi projekti koostamine
b) ehitustegevuse juhtimine küttesüsteemide ehitamisel
c) ehitustegevuse juhtimine ventilatsioonisüsteemide ehitamisel
d) ehitustegevuse juhtimine jahutussüsteemide ehitamisel
e) ehitusjuhtimine
f) omanikujärelevalve
g) sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
h) sisekliima tagamise süsteemi audit
i) projekteerimise juhtimine¹

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud KVJ insener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI KOOSTAMINE
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra,
- niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- kõrghooned
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Kõik hooned, välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra,
niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid.

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- kõrghooned
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

IV SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI EKSPERTIIS, SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI AUDIT
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- kõrghooned
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

V PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE¹
Tavapärase konstruktsioonilahendusega ehitise, kus ei mõju suuri staatilisi ja dünaamilisi koormusi ning mis on maapinnast kuni 65 m kõrgused ja kuni 8 m sügavused (v.a. vaialused), ehitusprojekt.
Ehitised konstruktsioonid silletega kuni:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m
- monteeritavad konstruktsioonid kuni 32 m
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m
- komposiitkonstruktsioonid kuni 24 m
__________________________________________
¹ - projekteerimise projektijuhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu ehitise tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist.

Tööosad

A.2.1 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinseneritööd tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Valitavad tööosad:
A.2.2 Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine
1. Projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Sisekliima tagamise süsteemide projekti koostamine ja vormistamine
7. Lihtsustatud korras energiamärgise väljastamine
8. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
9. Projekteerija järelevalve tegemine
10. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.3 Ehitustegevuse juhtimine küttesüsteemide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Küttesüsteemi ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltöövõtu töödele hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Küttesüsteemi ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Küttesüsteemi kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.4 Ehitustegevuse juhtimine ventilatsioonisüsteemide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ventilatsioonisüsteemi ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltöövõtu töödele hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ventilatsioonisüsteemi ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Ventilatsioonisüsteemi kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.5 Ehitustegevuse juhtimine jahutussüsteemide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Jahutussüsteemi ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltöövõtu töödele hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Jahutussüsteemi ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Jahutussüsteemi kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.6 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Tehnosüsteemide elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.7 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.8 Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
1. Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.9 Sisekliima tagamise süsteemi audit
1. Sisekliima tagamise süsteemi auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.10 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimise juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
3. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
4. Infovahetuse korraldamine
5. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
6. Projekteerija järelevalve korraldamine