Kutsestandardid

Vedurijuhi abi, tase 2

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.14/5k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Vedurijuhi abi töötab vedurimeeskonna liikmena ja koostöös vedurijuhiga jälgib tee vaba olekut, signaale, signaalnäidikuid ja -märke, ütleb vedurijuhile signaalide näidud ja lubatud kiirused, vajadusel kontrollib rongi seisukorda ja vedurijuhi korraldusel veduri (mootorrongi) tehnilist korrasolekut.

Vedurijuhi abi kutsealal on kaks kutset.
Vedurijuhi abi, tase 2 töötab koos vedurijuhiga, täites tema korraldusi.
Vedurijuhi abi, tase 3 täidab lisaks 2. taseme vedurijuhi abi ülesannetele ka manöövrijuhi ülesandeid, tehes manöövritööd, juhtides ja juhendades seejuures manöövrimeeskonna liikmeid, tehes kommertsülevaatust ja vagunite tehnohooldust.

Tööosad

A.2.1 Töö alustamine, veduri vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine operatiivkorralduste ja muudatustega tööpiirkonnas
2) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
3) Tutvumine raudteeveeremi üle andnud vedurimeeskonna märkustega ja tehnohoolduse tegemise kuupäeva kontrollimine
4) Veendumine raadioside ja mootorrongi koosseisus "reisija-vedurijuht" side korrasolekus
5) Veendumine veduri automaatsignalisatsiooni, autostopi, kiirusmeeriku ja muude ohutusseadmete plommide korrasolekus
6) Kontrollülevaatuse tegemine raudteeveeremi vastuvõtmisel depoos või jaama teedel
7) Veduri koristamine ja puhastamine
8) Mittekorras seadmete rikkepõhjuste ja seisundi kindlakstegemine ning rikete kõrvaldamine

A.2.2 Tööpiirkonnas liikumine
1) Vedurijuhi korralduste täitmine veoveeremi agregaatide ja sõlmede kontrollimisel, hooldusel ja tehnilisel teenindamisel
2) Kehtestatud kõneluste reglemendi täitmine
3) Rongi sundpeatumisel jaamavahel pidurite iseenesliku töösserakendumise põhjuste väljaselgitamine ning raudteeveeremi kinnitamine iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks
4) Tee ja signaalide jälgimine
5) Keelava näiduga foorile lähenemisel või muudel kiiruse vähendamist nõudvatel juhtudel vedurijuhi tegevuse kontrollimine ja keelava näidu pidev kordamine ning vedurijuhi mittetegutsemisel rongi peatamine
6) Vedurijuhi mittetegutsemisel või juhtimisvõime kaotusel teate edastamine liikluskorraldajale ja kõikidele sel teelõigul olevatele raudteeveeremi juhtidele
7) Reisirongi peatuste ajal reisijate peale- ja mahamineku visuaalne jälgimine
8) Mootoriruumi seadmete töö kontrollimine ja tulemuste teatamine vedurijuhile
9) Rongi seisukorra, terviklikkuse ja rongist antavate signaalide jälgimine, kaherajalises piirkonnas ka vastutuleva rongi seisukorra jälgimine

A.2.3 Veduri tehniline teenindamine teel olles ja vahejaamas
1) Veduri veermiku seisundi kontrollimine
2) Pidurihoovastiku kontrollimine ja reguleerimine
3) Piduriklotside kulumisastme, neid fikseerivate kiilude olemasolu ja asendi kontrollimine
4) Veoveeremi agregaatide ja sõlmede korrasoleku kontrollimine
5) Veduri määrdeainete, liiva, vee ja kütusega varustatuse kontrollimine

A.2.4 Rongi tehnohoolduse tegemine üksiku rikkis vaguni mahahaakimiseks
1) Raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine, raudteeveeremi sõlmede korrasoleku ja komplektsuse kontrollimine
2) Raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine ning automaatpiduriproovi tegemine ja piduriteatise vormistamine
3) Raudteeveeremi piiramine

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ning korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine
3) Raudteeveeremi kinnitamine muude kehtestatud kinnitusvahenditega ja neist vabastamine

A.2.6 Matka valmistamine
1) Matka valmistamine käsipöörmetel
2) Matka valmistamine kurbliga

A.2.7 Dokumentidega töötamine
1) Veodokumentide vastuvõtmine ja üleandmine
2) Veodokumentide ja vagunite vastavuse kontrollimine
3) Vedurijuhi jaoks kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa saamine ja nende kontrollimine