Kutsestandardid

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.17/6k

Spetsialiseerumised:
Raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine
Vedurite tehnohooldus ja remontimine
Diiselrongide tehnohooldus ja remontimine
Elektrirongide tehnohooldus ja remontimine
Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 tööks on raudteeveeremi (kauba- ja reisivagunite, vedurite, diisel- ja elektrirongide ning teehooldus- ja -remondimasinate) tehnohoolduse ja remondi korraldamine, tööprotsessi juhtimine, töömahtude hindamine ja kalkulatsioonide koostamine ning töökoja seadmete remondivajaduse jälgimine, nende hoolduse ja remondi korraldamine, juhindudes sotsiaalsetest, majanduslikest, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilistest aspektidest.
5. taseme raudteeveeremi mehaanik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.
Raudteeveeremi mehaanik vastutab nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest põhjendatud juhtumitel.

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele veeremiliigile: raudteevagunid, vedurid, diiselrongid, elektrirongid või teehooldus- ja -remondimasinad.

Raudteeveeremi mehaaniku kutseala koosneb kahest kutsest.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 on oskustööline, kes teeb raudteeveeremi tehnohooldust ja remonti.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemist ja remontimist ning juhib tööprotsessi.

Tööosad

A.2.1 Tööks valmistumine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine

A.2.2 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
3) Tööõnnetuse korral tegutsemine

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1) Raudteeveeremi tehnohoolduspunkti töö juhtimine
2) Raudteeveeremi töökoja või tsehhi töö juhtimine
3) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
4) Ressursside haldamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.4 Vagunite tehnohoolduse korraldamine
1) Vagunite tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis vagunite edasitoimetamise otsustamine

A.2.5 Vedurite tehnohoolduse korraldamine
1) Vedurite tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis vedurite edasitoimetamise otsustamine

A.2.6 Diiselrongide tehnohoolduse korraldamine
1) Diiselrongide tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis diiselrongide edasitoimetamise otsustamine

A.2.7 Elektrirongide tehnohoolduse korraldamine
1) Elektrirongide tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis elektrirongide edasitoimetamise otsustamine

A.2.8 Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse korraldamine
1) Teehooldus- ja remondimasinate tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis teehooldus- ja -remondimasinate edasitoimetamise otsustamine

A.2.9 Vagunite ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Vagunite remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Vagunite puhastamise korraldamine
3) Vagunite remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine vagunite remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Vagunite kere ja raami remondi korraldamine
6) Vagunite rattapaaride ja rull-laagrite remondi korraldamine
7) Vagunite pöördvankrite remondi korraldamine
8) Vagunite automaatpidurite remondi korraldamine
9) Vagunite haakeseadmete remondi korraldamine
10) Reisivagunite kütte- ja veevarustussüsteemi remondi korraldamine
11) Reisivagunite elektrivarustuse remondi korraldamine
12) Vagunite elektriaparatuuri remondi korraldamine
13) Vagunite detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Vagunite käiguosade värvimise korraldamine
15) Vagunite kere värvimise korraldamine
16) Vagunite remondist vastuvõtmine

A.2.10 Vedurite ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Vedurite remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Vedurite puhastamise korraldamine
3) Vedurite remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine vedurite remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Vedurite kere ja raami remondi korraldamine
6) Vedurite rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Vedurite pöördvankrite remondi korraldamine
8) Vedurite automaatpidurite remondi korraldamine
9) Vedurite haakeseadmete remondi korraldamine
10) Vedurite diiselmootori remondi korraldamine
11) Vedurite veoülekande remondi korraldamine
12) Vedurite ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
13) Vedurite detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Vedurite käiguosade värvimise korraldamine
15) Vedurite remondist vastuvõtmine

A.2.11 Diiselrongide ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Diiselrongide remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Diiselrongide puhastamise korraldamine
3) Diiselrongide remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine diiselrongide remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Diiselrongide kere ja raami remondi korraldamine
6) Diiselrongide rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Diiselrongide pöördvankrite remondi korraldamine
8) Diiselrongide automaatpidurite remondi korraldamine
9) Diiselrongide haakeseadmete remondi korraldamine
10) Diiselrongide mootorite remondi korraldamine
11) Diiselrongide elektriaparatuuri remondi korraldamine
12) Diiselrongide veoülekande remondi korraldamine
13) Diiselrongide ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
14) Diiselrongide detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
15) Diiselrongide käiguosade värvimise korraldamine
16) Diiselrongide kere värvimise korraldamine
17) Diiselrongide remondist vastuvõtmine

A.2.12 Elektrirongide ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Elektrirongide remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Elektrirongide puhastamise korraldamine
3) Elektrirongide remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine elektrirongide remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Elektrirongide kere ja raami remondi korraldamine
6) Elektrirongide rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Elektrirongide pöördvankrite remondi korraldamine
8) Elektrirongide automaatpidurite remondi korraldamine
9) Elektrirongide haakeseadmete remondi korraldamine
10) Elektrirongide elektriaparatuuri remondi korraldamine
11) Elektrirongide veoülekande remondi korraldamine
12) Elektrirongide ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
13) Elektrirongide detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Elektrirongide käiguosade värvimise korraldamine
15) Elektrirongide kere värvimise korraldamine
16) Elektrirongide remondist vastuvõtmine

A.2.13 Teehooldus- ja remondimasinate ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Teehooldus- ja remondimasinate remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Teehooldus- ja remondimasinate puhastamise korraldamine
3) Teehooldus- ja remondimasinate remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine teehooldus- ja remondimasinate remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Teehooldus- ja remondimasinate kere ja raami remondi korraldamine
6) Teehooldus- ja remondimasinate rattapaaride alt või alla veeretamise korraldamine
7) Teehooldus- ja remondimasinate pöördvankrite remondi korraldamine
8) Teehooldus- ja remondimasinate automaatpidurite remondi korraldamine
9) Teehooldus- ja remondimasinate haakeseadmete remondi korraldamine
10) Teehooldus- ja remondimasinate diiselmootorite remondi korraldamine
11) Teehooldus- ja remondimasinate elektriaparatuuri remondi korraldamine
12) Teehooldus- ja remondimasinate veoülekande remondi korraldamine
13) Teehooldus- ja remondimasinate ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
14) Teehooldus- ja remondimasinate käiguosade värvimise korraldamine
15) Teehooldus- ja remondimasinate kere värvimise korraldamine
16) Teehooldus- ja remondimasinate remondist vastuvõtmine

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 kutse sisaldab järgmisi spetsialiseerumisi:
1) raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4 ja A.2.9;
2) vedurite tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.5 ja A.2.10;
3) diiselrongide tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.6 ja A.2.11;
4) elektrirongide tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.7 ja A.2.12;
5) teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.8 ja A.2.13.