Kutsestandardid

Raudteeveeremi mehaanik, tase 3

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.16/2k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 tööks on raudtee teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse tegemine ja remontimine, juhindudes keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilistest aspektidest.
3. taseme raudteeveeremi mehaanik täidab iseseisvalt etteantud juhiseid, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tööohutuse eest ning tagab säästlikud ja tulemuslikud töövõtted. Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 vastutab oma kutsetaseme piires talle antud tööülesannete kvaliteedikontrolli, tööohutuse ja remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.

Raudteeveeremi mehaaniku kutseala koosneb kahest kutsest.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 on oskustööline, kes teeb raudteeveeremi tehnohooldust ja remonti.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemist ja remontimist ning juhib tööprotsessi.

Tööosad

A.2.1 Tööks valmistumine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrollimine
3) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine

A.2.2 Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse tegemine
1) Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse tegemine
2) Rikkis teehooldus- ja -remondimasinate edasitoimetamise ettevalmistamine

A.2.3 Teehooldus- ja -remondimasinate ja nende sõlmede remontimine
1) Teehooldus- ja -remondimasinate remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Teehooldus- ja -remondimasinate puhastamine
3) Algandmete kogumine teehooldus- ja -remondimasinate remondikalkulatsioonide koostamiseks
4) Teehooldus- ja -remondimasinate kere ja raami remontimine
5) Teehooldus- ja -remondimasinate rattapaaride alt või alla veeretamine
6) Teehooldus- ja -remondimasinate pöördvankrite remontimine
7) Teehooldus- ja -remondimasinate automaatpidurite demonteerimistööde tegemine automaatpidurite remonti saatmiseks ja remondijärgsete monteerimistööde tegemine
8) Teehooldus- ja -remondimasinate haakeseadmete demonteerimistööde tegemine haakeseadmete remonti saatmiseks ja remondijärgsete monteerimistööde tegemine
9) Teehooldus- ja -remondimasinate diiselmootori remontimine
10) Teehooldus- ja -remondimasinate elektriaparatuuri remontimine
11) Teehooldus- ja -remondimasinate veoülekande remontimine
12) Teehooldus- ja -remondimasinate ohutus- ja juhtimisseadmete remontimine
13) Teehooldus- ja -remondimasinate käiguosade värvimine
14) Teehooldus- ja -remondimasinate kere värvimine
15) Teehooldus- ja -remondimasinate remondist vastuvõtmine

A.2.4 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
3) Tööõnnetuse korral tegutsemine