Kutsestandardid

Pereterapeut, tase 7

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 25-09112018-01/1k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu

Otsus: 12/09.11.2018

Kehtib alates: 09.11.2018

Kehtib kuni: 08.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pereteraapia on tõenduspõhine psühhoteraapia meetod, mida kasutatakse vaimse ja füüsilise tervise häirete ning erinevate kohanemisraskustega seotud probleemide süsteemseks lahendamiseks, kaasates kliendi pereliikmeid ja teisi olulisi isikuid. Pereteraapia fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad kriisid ning nendega toimetulek.
Pereterapeudi tööks on kliendi pöördumise põhjuste hindamine, teraapia planeerimine ja läbiviimine ning kokkuvõtete tegemine. Pereteraapia kontekstis võib kliendiks olla indiviid, paar või pere. Pereterapeut teeb koostööd kliendi võrgustikuga.

Tööosad

A.2.1 Kliendi süsteemne hindamine
1. Kliendiga usaldusliku kontakti loomine.
2. Andmete kogumine.
3. Kliendi hindamine.
4. Teiste spetsialistide kaasamine.

A.2.2 Pereterapeutilise töö planeerimine
1. Pereteraapia eesmärkide seadmine.
2. Teraapiaplaani koostamine.
3. Kliendile teraapiaga kaasnevate kokkulepete sõlmimine.

A.2.3 Pereteraapia läbiviimine
1. Teraapiaprotsessi juhtimine.
2. Turvalise teraapiakeskkonna tagamine.
3. Sekkumine õnnetuste ja ekstreemolukordade korral.
4. Tulemuste hindamine ja teraapiaplaani täiendamine.
5. Teraapia lõpetamine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Pereterapeutide koolitamine ja superviseerimine
1. Koolitamine.
2. Superviseerimine.