Kutsestandardid

Sepp, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.12/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel täpsustatud sõnastust.
Kompetents " Sepistatud toodete ja sepatöö teenuste turundus" nimetati ümber kompetentsiks "Sepatööalane ettevõtlus" ning lisati kompetents „Nõustamine ja juhendamine“. Kaotati valitavad kompetentsid.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Sepistamisel muudetakse järkjärguliselt tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade ning masinate abil.

Sepp, tase 5 valmistab enda koostatud kavandite või etteantud esemete järgi kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid sepiseid sh unikaalesemeid ja väikesarju. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest traditsioonilistes või kaasaegsetes tehnikates sepistatud tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed.
Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise kokku monteerimise ja sepise pinna viimistlemisega. Töö eeldab orienteerumist olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides ja perioodides.
Sepp, tase 5 vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate või praktikantide tegevust. Ta majandab ettevõtet ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega: ehitajate, sisekujundajatega jt. 5. taseme sepp turundab oma toodangut, suhtleb tellijatega ning osutab teenuseid, nagu näiteks sepiste valmistamine kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine.

Lisaks 5. taseme sepale on kutsealal ka madalam tase, vähema vastutuse ja töökogemusega sepp, tase 4.

Tööosad

A.2.1 Sepiste valmistamine
1. Esemete kavandamine.
2. Tööjooniste koostamine ja kavandite lugemine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Tööprotsessi ettevalmistamine.
5. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
6. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
7. Eseme valmistamine ja viimistlemine.
8. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Sepatööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Esemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.