Kutsestandardid

Metsamajanduse spetsialist, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 16-11062018-1.3/8k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.06.2018

Kehtib alates: 11.06.2018

Kehtib kuni: 10.06.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Metsanduse spetsialistid töötavad metsamajanduse ja puidu varumisega tegelevates organisatsioonides (ettevõtted, riigiasutused, metsaühistud jne).
Nad tunnevad hästi metsa kui ökosüsteemi ja oskavad majandada metsi säästlikult ja heaperemehelikult.
Metsamajanduse spetsialist, tase 5 on spetsialist, kes planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid ning kontrollib tehtud tööde kvaliteeti. Tema tööülesannete hulka käib nii metsakasvatamise kui puiduvarumise ja puidu veo korraldamine.
Metsamajanduse spetsialist suhtleb oma töös tihedalt oma meeskonna liikmetega, klientidega ja partneritega.

Tööosad

A.2.1 Metsamajanduslike tööde planeerimine ja korraldamine
1. Metsauuenduse planeerimine ja korraldamine
2. Metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie planeerimine ja korraldamine
3. Raiest tuleva puidu sortimendi prognoosimine
4. Raiete planeerimine ja korraldamine
5. Puidu sortimendi kvaliteedi ja mahu hindamine
6. Puiduveo planeerimine ja korraldamine