Kutsestandardid

Metsur, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 16-11062018-2.1/6k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.06.2018

Kehtib alates: 11.06.2018

Kehtib kuni: 31.12.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2018

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5.

Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Ta juhendab teiste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.
Metsuril on eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada.
Metsur, tase 4 sisaldab raietööline, tase 3 kompetentse.

Tööosad

A.2.1 Metsauuenduse rajamine
1. Taimede vedamine ja säilitamine
2. Metsauuendusmaterjali kvaliteedi hindamine
3. Metsauuenduste rajamine
4. Töökvaliteedi hindamine
5. Meeskonna töö juhendamine ja kontrollimine metsauuenduse rajamisel

A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
1. Tööala õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsakasvatuslik puude valimine
3. Puistu koosseisu kujundamine
4. Võsa- või kettsae hooldamine
5. Töökvaliteedi hindamine
6. Meeskonna töö juhendamine ja kontrollimine metsauuenduse hooldamisel ja valgustusraiel

A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Raielangi õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsakasvatuslik puude valimine
3. Puidu sortimendi tootmine
4. Puidu sortimendi mahu hindamine
5. Puidu rinnaspindala hindamine
6. Puidu ja töö kvaliteedi hindamine

A.2.4 Juhtimine ja majandamine
1. Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
2. Töölõigu sujuva toimimise korraldamine
3. Koostööpartneritega kokkulepete sõlmimine