Kutsestandardid

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.3.4/2K

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 10/03.05.2018

Kehtib alates: 03.05.2018

Kehtib kuni: 02.05.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide* (edaspidi FEET-süsteemide) tehnik paigaldab kompleksselt paneele, kilpe, invertereid jm liitumispingega kuni 1 kV FEET-süsteemide seadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - päikesest - elektrienergiat.
FEET-süsteemide tehnik teeb vajalikud ehitus-, kaabeldus-, montaaži- ning hooldustöid (sh kliendi juhendamist seadme edasisel kasutamisel) järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit.
Enne paigaldustöid hindab ta objektil ehitusprojekti teostatavust ja teeb vajadusel ettepanekuid tööprojekti korrigeerimiseks. FEET-süsteemide tehnik kasutab ressursse säästvalt ja tegutseb keskkonnahoidlikult.
FEET-süsteemide tehnik korraldab paigaldusmeeskonna tööd ja vastutab monteeritud paigaldise nõuetele vastavuse eest: paigaldis peab olema ohutu, asjakohane, toimiv ja töökindel.
Töö eeldab elektriseadmete paigaldamise oskuste olemasolu ning teadmisi paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonidest ning kõrgtöödest.

Tööosad

A.2.1 Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldamine