Kutsestandardid

Elektriinsener, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.1.1/6k

Spetsialiseerumised:
Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 10/03.05.2018

Kehtib alates: 03.05.2018

Kehtib kuni: 02.05.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Elektriinseneride töö eesmärk on tagada elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivne, ohutu, keskkonnasõbralik ning majanduslikult ja ühiskondlikult vastuvõetav toimimine.
6. taseme elektriinsener on kogemustega spetsialist, kelle roll on käigus hoida olemasolevaid ja arendatavaid tehnoloogiaid.
Ta töötab tavaliselt meeskonnas, kus on valmis kandma juhi rolli ja vastutama töötajate töötulemuste eest.
Töö eeldab iseseisvat tegutsemist keerulistes ja ootamatutes olukordades ning koostööd sidusvaldkondade inseneride ja spetsialistidega.
6. taseme elektriinsenerid spetsialiseeruvad:
- elektrivõrkudele ja -süsteemidele (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
- elektriautomaatikale (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
- tarbija elektripaigaldistele (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).
Igal spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsus vähemalt ühel loetletud tegevusalal (valitav tööosa):
1) elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus
2) projekteerimine
3) ehitus, käit ja järelevalve
Elektriinseneride kutsete tasemete ülevaade – Lisa 1.

Tööosad

A.2.1 Elektroenergeetika alane inseneritöö.
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide täitmine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid
1. Elektrivõrkude - ja süsteemide käigushoidmine
2. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.4 Elektriautomaatika
1. Eelektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigushoidmine
1. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.5 Tarbija elektripaigaldised
1. Tarbija elektripaigaldiste käigushoidmine
1. Erialaste probleemide lahendamine

Valitavad tööosad:
A.2.6 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.

A.2.7 Projekteerimine.

A.2.8 Ehitus, käit ja järelevalve