Kutsestandardid

Noorem-viipekeeletõlk, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.4.1/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Tõlkimine ja toimetamine

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 14/26.04.2018

Kehtib alates: 26.04.2018

Kehtib kuni: 25.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

ISCED klassifikaator:
023 Keeled
0231 Keeleõpe

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Viipekeeletõlgi töö on keele ja kultuuri vahendamine, kusjuures üheks töökeeleks on viipekeel ja üheks kultuuriks on kurtide kultuur. Viipekeeletõlk tagab mitmekeelses olukorras osalejatele keelelise võrdsuse ja kommunikatsiooni, kasutades selleks kliendile sobivat suhtlemissüsteemi.
Viipekeeletõlk järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa nr 2).

Noorem-viipekeeletõlgi töö põhisisuks on tõlkimine ühest viipekeelest (visuaal-motoorsest keelest) teise viipekeelde või suulisse (auditiiv-verbaalsesse) keelde ja vastupidi.
Noorem-viipekeeletõlgi keelekombinatsioon koosneb vähemalt kahest aktiivsest töökeelest.
Töötab iseseisvalt ja vastava koolituse läbimise korral võib juhendada viipekeeletõlgi eriala omandajat erialapraktikal.

Tööosad

A.2.1 Tõlketöö korraldamine
1. Tellimuste vastuvõtmine.
2. Tööaja planeerimine.
3. Dokumentatsiooni vormistamine.

A.2.2 Tõlkimiseks valmistumine
1. Sisuline ettevalmistus.
2. Logistilis-tehniline ettevalmistus .

A.2.3 Tõlkimine
1. Lähteteksti tajumine, mõistmine ja analüüsimine.
2. Lähteteksti tõlkimine sihtkeelde.

A.2.4 Arendustöö:
1. Enesearendamine.
2. Kutse arendamine.