Kutsestandardid

Lavatehnik, tase 3

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.13/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga; uuendamisel muudetud kutsenimetust (varasemalt lavamees, tase 3) ning täpsustatud sõnastust ja termineid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Lavatehnik, tase 3 monteerib ja demonteerib lavastuste lavakujundusi ning paigaldab lavadekoratsioonid vastavalt lavameistri juhendamisele ja lavaplaanile. Ta paneb etenduse jooksul ning vaheajal üles lavadekoratsioonid ja ehitab neid ümber, lähtudes proovides õpitust. Vastavalt etteantud juhistele teeb lavakujunduses pisiparandusi.
Lavatehnik, tase 3 osaleb väljasõiduetendustel, kus lisaks lavatööle tegeleb lavameistri juhendamisel ka dekoratsioonielementide ohutu ja optimaalse ladustamisega sõidukisse.
Lavatehnik, tase 3 töötab lavameistri juhendamisel ja omandatud töölõikudes ka iseseisvalt.

Lisaks lavatehnik, tase 3-le on kutsealal ka:
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid;
juhtiv lavameister, tase 5, kes juhendab lavatehnilist meeskonda, juhib tööprotsesse ja pakub uusi lahendusi, teeb koostööd etendusasutuse teiste osakondadega.

Tööosad

A.2.1 Etenduse ettevalmistamine
1. Lavakujunduse monteerimine.
2. Lavastaja-kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine
1. Lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal.
2. Lavaefektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
1. Lavakujunduse demonteerimine.
2. Lavakujunduse ladustamine.
3. Lavakujunduse transportimine.
4. Lavaploki ja -seadmete ning lavastusvahendite korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine
1. Tehnilise proovi läbiviimine.
2. Lavatehniliste materiaalsete ressursside kasutamine.