Kutsestandardid

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.20/3k

Osakutsed:
Kangakuduja, tase 3
Masinkuduja, tase 3

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Kutsestandard uuendatud seoses lõppeva kehtivusajaga; kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt; kaotatud silmuskuduja, heegeldaja, tikkija ning tekstiilmaterjalide värvija osakutsed; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tekstiilkäsitöö valmistaja on käsitöö tegija, kes valmistab tekstiile ja tekstiilist esemeid.
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale. Ta koob kangastelgedel ja varrastel, heegeldab ning tikib, kasutades lihtsamaid tehnikaid ja töövõtteid.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilimeister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilimeister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Tööosad

A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8. Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine ja kasutamine.

A.2.2 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.

A.2.3 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.

A.2.4 Silmuskudumine
1. Esemete kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.

A.2.5 Heegeldamine
1. Esemete heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.

A.2.6 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.

A.2.7 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutse sisaldab osakutseid
- kangakuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.2;
- masinkuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.3.