Kutsestandardid

Vanembaarmen, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.3.2/5k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 14/26.04.2018

Kehtib alates: 26.04.2018

Kehtib kuni: 25.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulisi muudatusi ei tehtud.
- kompetents „Töö planeerimine ja korraldamine“ jagati kaheks erinevaks kompetentsiks: „Töö planeerimine ja korraldamine“ ning „Kaupade käitlemine“
- üldised kompetentsid kirjeldati ühes läbivas kompetentsis

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Vanembaarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas. Vanembaarmen töötab toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes, tema peamine töö on teeninduspersonali juhtimine, jookide valmistamine, serveerimine ja müümine. Vanembaarmen suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast, nõustab kliente, võtab vastu ja täidab tellimused, arveldab klientidega ning vastutab baari korrasoleku eest. Vanembaarmen töötab meeskonnas, juhendab teeninduspersonali, vastutab ressursside kasutamise, teeninduspersonali töö korraldamise ja kvaliteetsete töötulemuste eest. Jälgib ja inventeerib laoseisu, vastutab kaupade ja vahendite olemasolu eest. Kogub ja analüüsib tagasisidet kogu teenindusprotsessi vältel. Vastutab tööprotsessi sujuva toimimise eest, järgib enesekontrolliplaani ja selle täitmist. Vanembaarmen on kursis ettevõtte toodete ja tootearendusega.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1. Töö planeerimine.
2. Töökoha ettevalmistamine.
3. Enesekontrolliplaani jälgimine.
4. Joogikaardi koostamine.
5. Jookide müügihindade kujundamine.
6. Pakkumiste koostamine.

A.2.2 Kaupade käitlemine
1. Kauba vastuvõtmine ja ladustamine.
2. Kaupade ja vahendite koguste jälgimine.
3. Inventeerimine.

A.2.3 Teenindamine ja toodete müümine
1. Kliendikontakti loomine.
2. Menüü/joogikaardi tutvustamine.
3. Probleemide lahendamine.
4. Klientidega arveldamine.
5. Kliendikontakti lõpetamine.
6. Kassaaruande koostamine.
7. Arveldustöö kontrollimine ja korraldamine.

A.2.4 Jookide valmistamine ja serveerimine
1. Jookide valmistamine.
2. Jookide valmistamise juhendamine ja kontrollimine.
3. Jookide serveerimine.
4. Jookide serveerimise juhendamine ja kontrollimine.

A.2.5 Töövahendite ja töökoha korrashoid
1. Koristamine.
2. Seadmete puhastamine.
3. Prügi ja pakendi käitlemine.
4. Seadmete kasutamine.
5. Baarinõude pesemine.

A.2.6 Juhtimine ja juhendamine
1. Töötajate juhendamise kavandamine.
2. Juhendamine.
3. Teenindusprotsessi korraldamine ja analüüsimine.
4. Erinevate struktuuriüksuste vahelise koostöö koordineerimine.
5. Tagasiside kogumine ning edastamine.
6. Seadmete ja vahendite uuendamine.