Kutsestandardid

Abipagar, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.9/7k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2019

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös.

Tööosad

A.2.1 Toorainete ettevalmistamine
1) Toodete ja/või kaunistusmaterjalide ettevalmistamine
2) Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine

A.2.2 Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine
1) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
2) Lihtpagaritoodete ja valikpagaritoodete viimistlemine

A.2.3 Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine
1) Toodete jahutamine ja lõppviimistlemine
2) Tainaste, eelküpsetatud toodete ja valmistoodete külmutamine

A.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

Valitavad tööosad:
A.2.5 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Masina või seadme osade seisukorra kontrollimine
2) Masina või seadme käivitamine
3) Toote valmistamine
4) Masina või seadme veateadete eristamine
5) Masina või seadme veateadete salvestamine
6) Masina või seadme seiskamine
7) Masina või seadme korrastamine ja puhastamine