Kutsestandardid

Dekoraator-butafoor, tase 7

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.2/7k

Spetsialiseerumised:
Butafoor, tase 7
Dekoraator, tase 7

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga; kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt, seoses spetsialiseerumistega on korrastatud kutsestandardite struktuuri ning muudetud kutsenimetus (varasemalt kunstnik-dekoraator, tase 7).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Dekoraator-butafoor, tase 7 teostab kujundusi vastavalt oma töökohale (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri,- filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 7 viib ellu kunstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 7 juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.

Töö iseloomust tulenevalt on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 7 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 7 valmistab mahulisi kujunduselemente.

Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 6, kes tegutseb vastavalt juhistele ning võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine
1. Maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine.
2. Tööjooniste koostamine.
3. Materjalide valimine.
4. Tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.

A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
1. Kujunduselemendi ja selle osade proportsioonide määratlemine, materjali mõõtmine, vajadusel joonise kandmine mõõtkavasse.
2. Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine.

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1. Töörühma juhtimine.
2. Ressursside kasutamine.
3. Juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Butafooria
A.2.4 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine
1. Mahuliste elementide valmistamine.
2. Mahuliste elementide viimistlemine.

Dekoratsioonimaalimine
A.2.5 Kujunduselementide maalimine
1. Pindade, raamide katmine erinevate materjalidega, pehmete dekoratsioonipindade ettevalmistamine.
2. Pindade töötlemine.