Kutsestandardid

Sotsiaalpedagoog, tase 6

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 21-18042018-3.3/3k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Õpetamine

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 16/18.04.2018

Kehtib alates: 18.04.2018

Kehtib kuni: 17.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Uuendamisel täpsustati sõnastust ja termineid. Varasemalt eraldi seisnud kompetentsi Arendus-, loome- ja teadustegevus tegevusnäitajad liideti kompetentsi Refleksioon ja professionaalne enesearendamine alla ning muudeti valitava kompetentsi Juhtimine pealkirja (varasemalt Kollektiivi juhtimine). Sotsiaalpedagoogilt oodatav kompetentsus ei ole võrreldes kutsestandardite eelmiste versioonidega muutunud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on sotsialiseerumistoe korraldamine ja arendamine ning isiku arengu toetamine võrgustikutöö kaudu sotsiaalpedagoogiliste meetoditega.
Sotsiaalpedagoogid töötavad haridusasutustes, nõustamiskeskustes, turvakodudes, vanglates, haiglates jne.

Sotsiaalpedagoog, tase 6 märkab ja hindab isiku sotsialiseerumisvajadusi, toetab tema arengut ja toimetulekut, kaasates võrgustiku.

Sotsiaalpedagoogi kutsealal on ka kutse
sotsiaalpedagoog, tase 7, kes lisaks eelloetletule juhendab kolleege sotsiaalpedagoogika vallas, koordineerib ja juhib koostöövõrgustike tööd, arendab sotsiaalpedagoogika valdkonda.

Tööosad

A.2.1 Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine
1. Sotsiaalsete oskuste hindamine.
2. Töökavade koostamine.
3. Erinevate huvigruppide kaasamine.
4. Õppetööd toetavate tegevuste kavandamine.
5. Õppija arengu toetamine.
6. Õppetöövälise tegevuse toetamine.
7. Metoodiliste materjalide valimine.

A.2.2 Sotsiaalpedagoogiline hindamine
1. Abivajajate väljaselgitamine.
2. Lähikeskkonna võrgustiku ja ressursside väljaselgitamine.
3. Sotsiaalkultuuriliste erinevuste ning integratsiooniga seotud probleemide märkamine ja nendega tegelemine.
4. Sotsiaalsete oskuste hindamine.

A.2.3 Juhtumikorraldus ja nõustamine
1. Olukorra kaardistamine.
2. Esmatasandi sotsiaalpedagoogiline nõustamine.
3. Juhtumitöö.
4. Sotsiaalsete oskuste arendamine.
5. Ennetustöö.
6. Sekkumine.
7. Sotsiaalpedagoogilise sekkumise tõhususe hindamine.

A.2.4 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine
1. Tegevuste kavandamine.
2. Sotsiaalpedagoogiline ennetustöö turvalise keskkonna säilitamiseks.

A.2.5 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine ja arendamine.
3. Erinevate spetsialistide nõustamine.
4. Sotsiaalpedagoogiliste tegevuste tutvustamine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Juhtimine
1. Gruppide juhtimine.
2. Erialase ühingu või ühenduse tegevuse juhtimine või koordineerimine