Kutsestandardid

Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.10/3k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juht korraldab hädaabiteadete menetlemist, koordineerib ja juhendab päästekorraldajate ja päästekorraldaja-logistikute tööd. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsed.
4. taseme päästekorraldaja töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.
5. taseme päästekorraldaja-logistiku töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.

Tööosad

A.2.1 Järelevalve teostamine hädaabiteadete vastuvõtmisel
1) Hädaabiteadetele vastamine.
2) Probleemi väljaselgitamine ja esmase ohuhinnangu andmine.
3) Väljakutseks mittekvalifitseeruvate hädaabiteadete registreerimine infosüsteemi ja vajadusel info edastamine asjaomastele asutustele või isikutele.
4) Kliendiga suhtlemine.

A.2.2 Järelevalve teostamine hädaabiteadete töötlemisel ja ohuhinnangu andmisel
1) Hädaabiteate töötlemise käigus esmase informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
2) Hädaabiteate töötlemise käigus täiendava informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
3) Kliendiga suhtlemine.
4) Väljakutsete jälgimine.

A.2.3 Väljasõidukorralduse andmise üle järelevalve teostamine
1) Operatiivressursi paiknemisest ning hõivatusest pideva ülevaate omamine.
2) Väljakutsete jälgimine.
3) Operatiivressursi väljasaatmine sündmuskohale.
4) Teisest teeninduspiirkonnast operatiivressursi kaasamine.
5) Suhtlemine klientide ja koostööpartneritega.

A.2.4 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1) Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.
2) Hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe edastamine.

A.2.5 Sündmuse käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine
1) Sündmusega seotud operatiivse informatsiooni vahendamine.
2) Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni kogumine ja analüüsimine.
3) Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni edastamise ja vahendamise koordineerimine.

A.2.6 Valvevahetuse juhtimine
1) Teenistujate töö jälgimine hädaabiteadete menetlemisel.
2) Teenistujate töösoorituste hindamine.
3) Valvevahetuse töö korraldamine.
4) Teenistujate juhendamine .

A.2.7 Professionaalne eneseareng
1) Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
2) Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
3) Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Valitavad tööosad:
A.2.8 Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine
1) Koolitusvajaduse väljaselgitamine, ettepanekute tegemine täiendkoolituste teemade osas.
2) Koolituste läbiviimine.
3) Koolitustegevuse dokumenteerimine.

A.2.9 Juhendamine
1) Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2) Praktikantide juhendamine.

A.2.10 Kvaliteedi hindamine
1) Teenistujate töösoorituste kvaliteedi hindamine.
2) Kvaliteedi hindamise programmi täitmine.
3) Kokkuvõtete ja aruandluse koostamine.