Kutsestandardid

Päästekorraldaja, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.8/7k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästekorraldaja, tase 4 töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.

4. taseme päästekorraldaja võtab vastu ja töötleb hädaabiteateid iseseisvalt, langetab otsuseid ja võtab nendega kaasneva vastutuse. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja-logistik, tase 5 ja päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsed.
5. taseme päästekorraldaja-logistiku töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.
6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juhi töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

Tööosad

A.2.1 Hädaabiteadete vastuvõtmine
1. Hädaabiteadetele vastamine.
2. Probleemi väljaselgitamine ja esmase ohuhinnangu andmine.
3. Väljakutseks mittekvalifitseeruvate hädaabiteadete registreerimine infosüsteemi ja vajadusel info edastamine asjaomastele asutustele või isikutele.
4. Kliendiga suhtlemine.

A.2.2 Hädaabiteadete töötlemine ja ohuhinnangu andmine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus esmase informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
2. Hädaabiteate edastajale esmaste nõuannete andmine.
3. Hädaabiteate töötlemise käigus täiendava informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
4. Kliendiga suhtlemine.
5. Väljakutsete jälgimine.

A.2.3 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine
1. Hädaabiteadete menetlemisega seotud esmase informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.
2. Hädaabiteadete menetlemisega seotud täiendava informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.

A.2.4 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.

A.2.5 Professionaalne eneseareng
2. Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
3. Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
4. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Juhendamine
1. Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2. Praktikantide juhendamine.

A.2.7 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel)
1. Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles.
2. Teiste teenistujate abistamine võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemisel.