Kutsestandardid

Päästejuht, tase 6

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.3/2k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on kompetentsusnõuded kirjeldatud kompaktsemalt ning korrastatud on kutse struktuuri; varem eraldi seisnud koolitamise kompetents lisatud kompetentsi Reageerimisvalmiduse tagamine alla.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästejuhi töö eesmärk on juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning teha koostööd isikute ja ametkondadega õnnetuste korral. Päästejuht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästejuht koordineerib ja kontrollib päästemeeskondade tööd päästepiirkonnas, võtab päästesündmusel vastu otsuseid ja annab korraldusi päästemeeskondadele ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.
Päästejuhile alluvad operatiivteenistuslikult päästemeeskondade juhid ja teised päästesündmusele kaasatud asutused ja isikud.

Lisaks päästejuht, tase 6-le on ka päästja, tase 4 ja päästemeeskonna juht, tase 5 kutsed.
Päästja ülesandeks on päästetöö tegemine meeskonna liikmena. Päästemeeskonna juht koordineerib päästemeeskonna tööd, võtab vastu otsuseid ja annab korraldusi meeskonnale ning teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele.

Tööosad

A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
1. Valmisoleku tagamine.
2. Päästetöö varustuse ja tehnika kontrollimine.
3. Päästekomando koolitustegevuse läbiviimine.

A.2.2 Päästetöö korraldamine
1. Päästetöö juhtimine.
2. Päästesündmuse teabe edastamine.
3. Päästesündmuse järgsed tegevused.

A.2.3 Päästetöö tegemine
1. Ohtude ja riskide hindamine.
2. Koostöö päästesündmusele kaasatutega.
3. Ennetustöö tegemine.

A.2.4 Alarmsõidu tegemine
1. Alarmsõidu tegemine vastava kategooria sõidukiga.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.