Kutsestandardid

Soojuspumpade paigaldaja, tase 4

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 22-12022018-02/3K

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Keskkonnatehnika

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 10/12.02.2018

Kehtib alates: 12.02.2018

Kehtib kuni: 02.07.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 02.07.2019

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Soojuspumpade paigaldamise kompetents sisaldab eri liiki soojuspumpade paigaldamiseks tehtavate ettevalmistustööde, paigaldamise ning kliendi järelkoolituse kirjeldust.

Soojuspumpade paigaldaja paigaldab eelnevalt koostatud projekti, tööjoonise või tootja paigaldusjuhendi alusel seadme ning teeb toru- ja kaabeldustööd. Soojuspumpade paigaldaja kompetentsi kuulub ka kliendi nõustamine seadme edasise kasutuse, võimaluste ja hoolduse osas.

Soojuspumpade paigaldamise kompetents eeldab, et inimene on eelnevalt omandanud keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse. Sõltuvalt paigaldatava pumba liigist on paigaldajal vajalik omada järgmisi põhikutseid:
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse on vajalik õhk-õhk või õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldajatele;
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa kutse on vajalik maasoojus- ehk geotermiliste ning ventilatsioonisoojuspumpade paigaldajatele.

Tööosad

A.2.1. Eri liiki soojuspumpade paigaldamine
1. Ettevalmistustööd õhk-õhksoojuspumba paigaldamiseks
2. Õhk-õhksoojuspumba paigaldamine
3. Ettevalmistustööd õhk-vesisoojuspumba paigaldamiseks
4. Õhk-vesi soojuspumba paigaldamine
5. Ettevalmistustööd maasoojuspumpade paigaldamiseks
6. Maasoojuspumpade paigaldamine
7. Ettevalmistustööd ventilatsioonisoojuspumba paigaldamiseks
8. Ventilatsioonisoojuspumba paigaldamine