Kutsestandardid

Raudtee keevitusmeister, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.5/1k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 9/30.01.2018

Kehtib alates: 30.01.2018

Kehtib kuni: 29.01.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee keevitusmeister, tase 5 kutsestandard on aluseks erialaste koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Raudtee keevitusmeister, tase 5 töö eesmärk on tagada kvaliteetsete keevitustööde ja nendega seonduvate tööde korraldusega rööbastee tehniline korrasolek ja raudteeliikluse ohutus.

Raudtee keevitusmeistri peamiseks ülesandeks on rööbaste ja pöörmete ühendamiseks ning taastamiseks vajalike keevitustööde kavandamine, korraldamine, juhtimine ja kontrollimine, samuti pikkrööbastega raudtee ehitamine ja terviklikkuse taastamine.

5. taseme raudtee keevitusmeister on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisvalt või meeskonnas, täites juhi rolli. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega, valida ja rakendada keevitustehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid.
Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid (vajadusel 3. taseme raudtee keevitaja tööülesandeid tulenevalt valitud keevitustöö kompetentsist), vastutab enda ja meeskonna töötulemuse ja tööohutuse eest.
Töö eeldab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ja juhendmaterjalide kasutamise oskust.
Raudtee keevitusmeistri kutse eeldab tööliigist ja keevitustehnoloogiast tuleneva kehtiva keevitussertifikaadi olemasolu.
Raudtee keevitusmeister, tase 5 töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Lähedane kutse:
Raudtee keevitaja, tase 3.

Tööosad

A.2.1 Töö kavandamine
1) Tööplaani koostamine
2) Keevitustöö tehnoloogilise protsessi valimine
3) Ressursside kavandamine ja organiseerimine ülesande täitmiseks

A.2.2 Töö korraldamine ja juhtimine
1) Ressursside transpordi korraldamine
2) Tööprotsessi korraldamine ja juhtimine
3) Tehnoloogia järgimine ja järgimise kontrollimine
4) Tööohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine

A.2.3 Töötulemuste kontrollimine ja hindamine, parendustegevuste kavandamine ja korraldamine
1) Kvaliteedi kontrollimine ja mittevastavuste parandamine
2) Töö dokumenteerimine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete täitmine ja nende täitmise kontrollimine
2) Rongide ja manöövriveeremite liiklusohutuse tagamine tööde tegemisel
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Nõuetekohaste sissekannete tegemine
5) Tegutsemine raudteeliiklust ohustava sündmuse korral

A.2.5 Pikkrööbastega tee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
1) Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine või selle töö tegemine
2) Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamise kavandamine ja korraldamine või selle töö tegemine
3) Purunenud pikkrööpa ajutiselt taastamise korraldamine või selle töö tegemine
4) Pikkrööpa terviklikkuse taastamise korraldamine või selle töö tegemine
5) Pikkrööbaste temperatuuripingest vabastamine
6) Rööpaniitide pikendamine arvestuslikku temperatuurivahemikku
7) Rööbastele (rööpaotstele, riströöpale) pealekeevituse kavandamine ja korraldamine või töö tulemuse hindamine
8) Pöörmetel rööbaste kokkukeevitamise kavandamine ja korraldamine, töötulemuse hindamine või selle töö tegemine

Valitavad tööosad:
A.2.6 Pealekeevitustehnoloogiatega keevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Defektoskoopia tegemine ja keevituspinna veatuses veendumine
2) Rööbastele ja riströöbastele pealekeevituse tegemine
3) Täiteläbimite õmbluse servade lihvimine
4) Koostu järeltöötlemine
5) Keevisõmbluste lihvimine, töö markeerimine ja dokumentide täitmine

A.2.7 Termiitkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Rööbaste kokkukeevitamine
2) Koostu lihvimine, töö markeerimine ja dokumentide täitmine

A.2.8 Kontaktkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Rööbaste kokkukeevitamine
2) Koostu lihvimine, töö markeerimine ja dokumentide täitmine