Kutsestandardid

Raudtee teemehaanik, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.2/5k

Osakutsed:
Mullatööde tööjuht, tase 4
Rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4
Teejärelevaataja, tase 4

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 9/30.01.2018

Kehtib alates: 30.01.2018

Kehtib kuni: 29.01.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud seoses raudtee keevitaja, tase 3 ja raudtee keevitusmeister, tase 5 kutsestandardi koostamisega ja kehtivusaja lõppemisega.
Loobutud on osakutsetest raudtee keevitustööde tööjuht, tase 4 ja tööde juht ohutsoonis töötamisel, tase 4.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee teemehaanik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Raudtee teemehaanik, tase 4 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde korraldamine ja juhtimine etteantud juhiste järgi ning tehtud tööde kontrollimine.
4. taseme raudtee teemehaanik on oskustööline, kes töötab meeskonna liikmena iseseisvalt, juhendab meeskonna tavatööd ning võtab vastutuse teiste arendamise eest.
Raudtee teemehaanik, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) mullatööde tööjuht, tase 4;
2) rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4;
3) teejärelevaataja, tase 4.
4. taseme raudtee teemehaaniku töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Lähedased kutsed
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Raudtee teemehaanik, tase 3
Raudtee teemehaanik, tase 5

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
5) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete olemasolu tagamine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine teejärelevaataja töös
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine
4) Isikukaitsevahendite kasutamine
5) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
6) Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise korraldamine või teeb neid töid
7) Tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorra kontrollimine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Liiklusohutuse tagamine teejärelevaataja töös
1) Ohutusmeetmete täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke kindlakstegemine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine
3) Tehnoloogia järgimine ja järgimise kontrollimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine
5) Teemõõduvaguni mõõdistusandmete analüüsimine ja kasutamine

A.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Liiklusohtliku rikke kindlakstegemine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise tagamine
3) Tehnoloogia järgimine ja järgimise kontrollimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine mõõteriistadega

A.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning ja pöörmete lumetõrjetööde tegemine ja korraldamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde tegemine väikemehhanismidega ja tööde korraldamine
3) Masinate ja mehhanismidega lumetõrjetööde korraldamine

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise tulemuse hindamine
3) Liiprite vahetamine
4) Pöörmeprusside paigaldamine ja vahetamine

A.2.10 Liiprite ja prusside paigaldamise, vahetamise ja kvaliteedi kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine

A.2.11 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine, kinnitamine, paigaldamine ja vahetamine
2) Sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine
3) Erinevate kinnituste paigaldamine ja vahetamine ning tööde korraldamine
4) Lukupilude hajutamine rööpaniiti katkestamata ja lukupilude reguleerimine rööpaniidi katkestamisega ning tööde korraldamine
5) Rööbaste ärajooksu tõkestamine ja tööde korraldamine
6) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine

A.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste ning nende paigaldamise ja vahetamise kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine
2) Sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine
3) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine

A.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine
1) Muldkeha seisukorra hindamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine
3) Muldkeha remontimine ja hooldamine, sh defektide kõrvaldamine
4) Veeviimarite ja kraavide rajamine ja korrastamine

A.2.14 Raudtee muldkeha seisukorra hindamine ning remont -ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Muldkeha seisukorra hindamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine

A.2.15 Ballasti paigaldamine ja hooldamine
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine
3) Ballasti paigaldamine
4) Ballasti puhastamine ja lisamine

A.2.16 Ballasti paigaldamine ja hooldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine
3) Ballasti paigaldamine

A.2.17 Ballasti seisukorra hindamine ning ballasti paigaldus- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine

A.2.18 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine
1) Tee geomeetria kontrollimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuste hindamine
3) Tee rihtimine ja tõstmine
4) Teekõveriku rihtimine
5) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
6) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
7) Rööpmelaiuse korrigeerimine ja tööde korraldamine
8) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine ja teekergete kõrvaldamine ning tööde korraldamine

A.2.19 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Tee rihtimine ja tõstmine
2) Teekõveriku rihtimine
3) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
4) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
5) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine ja teekergete kõrvaldamine

A.2.20 Tee geomeetria korrashoiutööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Tee geomeetria kontrollimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuste hindamine
3) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
4) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine

A.2.21 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimine
3) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise korraldamine või teeb neid töid
4) Rööbasahela korrastustööde korraldamine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.22 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise korraldamine
3) Rööbasahela korrastustööde korraldamine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.23 Rööbasahelate seisukorra kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimine

A.2.24 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine
1) Raudteetruubi rajamine ja rekonstrueerimine
2) Raudteetruubi remontimine
3) Raudteetruubi puhastamise korraldamine või teeb neid töid
4) Raudteetruubi seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
5) Rennide ehitamine, rekonstrueerimine ja remontimine
6) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
7) Rennide seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise ning kõrvaldamise korraldamine või teeb neid töid

A.2.25 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide seisukorra hindamine ja kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Raudteesilla seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
2) Raudteetruubi seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
3) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
4) Rennide seisukorra kontrollimine, rikete kindlakstegemine ja tööde korraldamine või teeb neid töid

A.2.26 Rööbastee korrashoiutööde tegemine ja korraldamine ning rööbastee remontimine
1) Rööbaste seisukorra kontrollimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimine
3) Rööbaste paigaldamine ja vahetamine
4) Pikkrööbastega tee paigaldamine
5) Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamine ja töö korraldamine
6) Purunenud pikkrööpa ajutine taastamine
7) Pöörmete reguleerimine ja üksikute metallosade vahetamine ja tööde korraldamine

A.2.27 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Rööbaste seisukorra kontrollimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimine

A.2.28 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimine ja kontrollimine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise korraldamine või teeb neid töid
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamise ja remontimise korraldamine või teeb neid töid
3) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
4) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimine

A.2.29 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimine

A.2.30 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
7) Raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatiste kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
8) Ohutuse tagamise kontrollimine

A.2.31 Juhendamine ja juhtimine
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal
3) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine

A.2.32 Juhendamine ja juhtimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal

Raudtee teemehaanik, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) mullatööde tööjuht, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.4, A.2.7, A.2.8, A.2.13 ja A.2.32;
2) rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.4, A.2.7, A.2.16, A.2.19, A.2.22 ja A.2.32;
3) teejärelevaataja, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.5, A.2.6, A.2.10, A.2.12, A.2.14, A.2.17, A.2.20, A.2.23, A.2.25, A.2.27 ja A.2.29.