Kutsestandardid

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 26-16012018-02/8k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 9/16.01.2018

Kehtib alates: 16.01.2018

Kehtib kuni: 15.01.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Muudetud kutsenimetus (varasemalt turvasüsteemide tehnik, tase 5).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise korraldamine. Turvasüsteemide vastutav spetsialist töötab iseseisvalt. Ta vastutab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise eest ning kontrollib nende teostust.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine;
suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide tehniku kutsealal töötab ka turvasüsteemide tehnik, tase 4, kelle tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
4) Töövahendite, materjalide ja seadmetega varustamise planeerimine.
5) Töörühmale tööülesannete jagamine.
6) Kooskõlastuste olemasolu või vajaduse kontrollimine.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Tööohutusnõuetega arvestamine.
2) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
3) Tule- ja elektriohutuse nõuete järgimine.
4) Tööpaiga korrashoid.
5) Töö- ja kaitsevahendite kasutamine.

A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine
1) Töövahendite ja seadmete tööks ette valmistamine/komplekteerimine.
2) Ehitustööd oma valdkonnas.
3) Kaablite paigaldamine ja kaabliteede rajamine, vajalike markeeringute tegemine.
4) Seadmete paigaldamine.
5) Süsteemi komponentide ühendamine.
6) Süsteemi häälestamine ja testimine.
7) Töö kvaliteedi kontrollimine.
8) Töö dokumenteerimine.
9) Oma töö üleandmine.

A.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus
1) Kontrolli- ja hooldustoimingud.
2) Hooldustegevuse ja tulemuste dokumenteerimine.
3) Süsteemi ja hooldustegevuste hindamine.

A.2.5 Juhtimine ja juhendamine
1) Töötajate juhendamine.
2) Juhtimine.
3) Töö korraldamine.
4) Töötajate töö tulemuse hindamine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Turvasüsteemidest terviklahenduste koostamine.
2) Turvasüsteemide valimine ja komplekteerimine.
3) Turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimine.
4) Turvasüsteemide testimine ja kontroll.
5) Turvasüsteemide uuendamine ja täiendamine.

A.2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
4) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi üleandmine.
5) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine.
6) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Gaaskustutussüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Gaaskustutussüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Gaaskustutussüsteemide paigaldamine.
4) Gaaskustutussüsteemi üleandmine.
5) Gaaskustutussüsteemi hooldamine.
6) Gaaskustutussüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide terviklahenduse koostamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide valimine ja komplekteerimine.
3) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine
4) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide üleandmine.
5) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide hooldamine.
6) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide uuendamine ja täiendamine.

A.2.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Suitsutõrjesüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine.
4) Suitsutõrjesüsteemi üleandmine.
5) Suitsutõrjesüsteemi hooldamine.
6) Suitsutõrjesüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.11 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamine.
4) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi üleandmine.
5) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi hooldamine.
6) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.12 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine
1) Hädavalgustuse terviklahenduse koostamine.
2) Hädavalgustuse valimine ja komplekteerimine.
3) Hädavalgustuse paigaldamine.
4) Hädavalgustussüsteemi üleandmine.
5) Hädavalgustussüsteemi hooldamine.
6) Hädavalgustuse uuendamine ja täiendamine.