Kutsestandardid

Maastikuehitaja, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.4/5k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 8/13.11.2017

Kehtib alates: 13.11.2017

Kehtib kuni: 12.11.2022

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
5. taseme maastikuehitaja kutsestandardis on muudetud kutsenimetust (varem Vanem-maastikuehitaja, tase 5), läbivalt muudeti ja täiendati sõnastust ning jäeti ära kompetents „Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine“

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

5. taseme maastikuehitaja on spetsialist, kelle põhiülesanne on töö juhtimine maastikuehituse objektidel (sh tööde planeerimine, töötajate juhendamine, dokumentatsiooni koostamine) ning klientide ja koostööpartneritega suhtlemine. Ta teeb järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti.

5. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses jm.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine
1. Töögrupi töö planeerimine.
2. Eelarve koostamine.
3. Materjali mahtude arvutamine ja tellimine.

A.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Objekti hindamine.
2. Loodusesse maha märkimine.
3. Materjalide ladustamine.
4. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase ettevalmistamine.
5. Sade- ja pinnasevee juhtimine.

A.2.3 Istutusalade rajamine
1. Istutusala servade paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ja toestamine.
4. Multšimine.

A.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine.
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine.

A.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine
1. Vundamendi ehitamine.
2. Postide paigaldamine.
3. Lihtsamate puitkarkasside ehitamine.
4. Laudise paigaldamine, viimistlemine ja hooldus.

A.2.6 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus.
2. Muruseemne külvamine.
3. Siirdemuru paigaldamine.
4. Nõlvade toestamine.

A.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Hoolduskava koostamine.
2. Teede, müüride ja treppide hooldamine.
3. Muru ja istutusala hooldamine.
4. Hekkide pügamine ja noorendamine.
5. Taimekaitsetööde tegemine.
6. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuste tegemine.

A.2.8 Suurte puude istutamine ja hooldamine
1. Suurte puude istutamine ja istutusjärgne hooldus.
2. Suurte puude lõikamine (hooldus-, kujundus-, noorendus- jt) ja kändude freesimine.

A.2.9 Müüride ehitamine
1. Tugimüüride ja vundamendi ehitamine (looduskivist ja tehiskivist).
2. Kuivmüüri ehitamine.

A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Kavandi koostamine.
2. Sisehaljastuse rajamine.
3. Sisehaljastuse hooldamine.

Valitavad tööosad:
A.2.11 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
1. Kavandamine.
2. Sade- ja pinnasevete juhtimine.
3. Paigaldamine.
4. Hooldamine ja seadistamine.

A.2.12 Aiaveekogude rajamine
1. Süvendi kaevamine ja aluskihi paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Servade viimistlemine.
4. Tehniliste seadmete(pumbad, valgustid ja puhastusseadmed) paigaldamine.
5. Vee- ja kaldataimede istutamine.

A.2.13 Piirete ehitamine
1. Metall-, betoon- ja puitpostide paigaldamine.
2. Võrktarade ehitamine ja -moodulite paigaldamine.
3. Puitpiirete ehitamine ja puitmoodulite paigaldamine.
4. Betoonist aiasoklite paigaldamine.
5. Väravate paigaldamine.

A.2.14 Juhtimine ja majandamine
1. Hinnapakkumise koostamine.
2. Meeskonna juhtimine.
3. Maastikuehitusliku järelevalve tegemine.
4. Dokumentatsiooni vormistamine.