Kutsestandardid

Raamatupidaja, tase 5

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 14-19062017-1.1/3k

Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS

Kutseala: Raamatupidamine

Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/19.06.2017

Kehtib alates: 19.06.2017

Kehtib kuni: 18.06.2022

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raamatupidaja, tase 5 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Töö kirjeldus

Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidamise kutsealal on välja töötatud kutsed kolmel tasemel:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7
Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud Raamatupidaja, tase 5 kutsealaseid kompetentsusnõudeid.
5. taseme raamatupidaja tegeleb finants- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksu-deklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne.
5. taseme raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega.
Selle taseme raamatupidaja oskab planeerida oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Tööosad

A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksudeklaratsioonide koostamine

A.2.3 Juhtimisarvestus
1. Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majandusüksuse tegevuse analüüsimine