Kutsestandardid

Lapsehoidja, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 25-13122016-02/2k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Lapsehoiuteenus

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu

Otsus: 4/13.12.2016

Kehtib alates: 13.12.2016

Kehtib kuni: 06.11.2021

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
A.6 lisati keskhariduse nõue.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga.
Lapsehoidja töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades perekonna vajadusi lapse hoidmisel.
Ta lähtub oma töös seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest.
Lapsehoidja kutsealal on ka kutsestandard Lapsehoidja, tase 4, mis ei sisalda suure hooldusvajadusega lapse hooldamisega ja tööjuhendamisega seotud kompetentse.
Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist. Lapsehoidja järgib oma töös kutse-eetikat (Lisa 3: Lapsehoidja kutse-eetika). Lapsehoidja on orienteeritud pidevale enesearendamisele ja uute teadmiste omandamisele.

Tööosad

A.2.1 Lapse kasvukeskkonna toetamine
1. Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
2. Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
3. Väärkohtlemise märkamine.
4. Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
5. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

A.2.2 Lapse arengu toetamine
1. Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
2. Lapse keele ja kõne toetamine.
3. Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
4. Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
5. Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
6. Lapse loovuse toetamine.

A.2.3 Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
1. Eneseteenindusoskuste kujundamine.
2. Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
3. Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

A.2.4 Lapse tervise edendamine
1. Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
2. Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
3. Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
4. Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
5. Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
6. Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
7. Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
8. Esmaabi andmine.

A.2.5 Koostöö lapsevanema/hooldajaga
1. Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
2. Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
3. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.
4. Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse keskkonna loomisel.

A.2.6 Erivajadusega lapse hoidmine
1. Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
2. Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
3. Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
4. Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
5. Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

A.2.7 Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine
1. Hooldustoimingute tegemine
2. Õendustoimingute tegemine
3. Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni) kasutamine suhtlemisel.

A.2.8 Tööjuhendamine
1. Kolleegide juhendamine.
2. Juhendmaterjalide koostamine.
3. Meeskonna juhtimine.

Valitavad tööosad:
A.2.9 Imiku (0-1 aastat) hoidmine
1. Hooldustoimingute tegemine.
2. Imiku arengu toetamine.