Kutsestandardid

Volitatud elektriinsener, tase 8

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.5/5k

Spetsialiseerumised:
Volitatud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 8
Volitatud elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 8
Volitatud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 8

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 1/05.04.2016

Kehtib alates: 05.04.2016

Kehtib kuni: 02.05.2018

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused:
A.8 „Kutsealased regulatsioonid“ muudatuste põhjendus:
õigusaktide muudatustest tulenevalt on spetsialiseerumisele vastava elektriinseneri kutsetunnistuse omamine Elektrituruseaduse, Ehitusseadustiku ja Seadme ohutuse seaduse kohaselt eeltingimus töötamisel elektritööde spetsialisti ja juhina.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Volitatud elektriinsener, tase 8 kutsestandard on koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Töö kirjeldus

Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aksepteeritaval moel.
Elektriinseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab volitatud elektriinseneri kutse kirjeldust ja kompetentsuse nõudeid.
Volitatud elektriinsener
on laiaulatuslike kogemustega tippspetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ning võimeid olemasolevate tootmistehnoloogiate käigus hoidmiseks ja täiustamiseks või uute teadmiste ja tehnoloogiate loomiseks. Ta annab eksperthinnanguid keerukatele projektidele ja töödele.
Volitatud elektriinsener lahendab keerulisi tehnoloogilisi probleeme uuenduste, loovuse ja muutmise abil. Ta pakub välja uusi turundusalaseid lahendusi, tehnoloogiaalaseid teenuseid ja juhtimismeetodeid.
Volitatud elektriinsener juhib organisatsiooni või töörühmi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning võtab täisvastutuse enda ja teiste töö tulemuste eest.
Volitatud elektriinsenerid spetsialiseeruvad elektrivõrkudele ja –süsteemidele, elektriautomaatikale või tarbija elektripaigaldiste erialale ning kitsamale ametialale: teadus- ja õppetööle, arendusele ja juhtimisele, projekteerimisele, ehitusele, käidule ja tehnojärelvalvele, energiapoliitikale ning elektrikaubandusele ja tehnoloogiakaubandusele.

Elektriinseneride teised kutsed:
Elektriinsener, tase 6 esmane kutse
Elektriinsener, tase 6
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Tööosad

A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.

Valitavad tööosad:
A.2.9 Projekteerimine.
A.2.10 Teadus-ja õppetöö.
A.2.11 Arendus ja juhtimine.
A.2.12 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.
A.2.13 Energiapoliitika.
A.2.14 Ehitus, käit ja järelevalve.