Kutsestandardid

Elektriinsener, tase 6

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.3/5k

Spetsialiseerumised:
Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 1/05.04.2016

Kehtib alates: 05.04.2016

Kehtib kuni: 02.05.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
A.8 „Kutsealased regulatsioonid“ muudatuste põhjendus:
õigusaktide muudatustest tulenevalt on spetsialiseerumisele vastava elektriinseneri kutsetunnistuse omamine Elektrituruseaduse, Ehitusseadustiku ja Seadme ohutuse seaduse kohaselt eeltingimus töötamisel elektritööde spetsialisti ja juhina.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Elektriinsener, tase 6 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Töö kirjeldus

Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aksepteeritaval moel.
Elektriinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab 6.taseme elektriinseneri kutse kirjeldust ja kompetentsuse nõudeid.
6. taseme elektriinsener on kogemustega spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasolevate ja arendatavate tehnoloogiate käigushoidmiseks.
Keerukate probleemide lahendamisel võib ta vajada kogenud inseneride abi. Ta vastutab enda ja teiste tööülesannete täitmise eest. Tööga kaasneb ressursside jagamine ning töötajate juhendamine.

6. taseme elektriinsenerid spetsialiseeruvad elektrivõrkudele ja –süsteemidele, elektriautomaatikale või tarbija elektripaigaldiste erialale ning kitsamale ametilalale: projekteerimisele või ehituse, käidu ja järelevalvele või energia- ja tehnoloogiakaubandusele.

Elektriinseneride teised kutsed:
Elektriinsener, tase 6 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Tööosad

A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.

Valitavad tööosad:
A.2.9 Projekteerimine.
A.2.10 Ehitus, käit ja järelevalve.
A.2.11 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.