Kutsestandardid

Muusikaterapeut, tase 6

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 05-15122015-02/1k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Tegevusteraapia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 27/15.12.2015

Kehtib alates: 15.12.2015

Kehtib kuni: 14.12.2020

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Muusikateraapia on teraapiavorm, milles professionaalne muusikaterapeut rakendab muusikat ja muusikalisi tegevusi teraapilises suhtes süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt inimese füüsilise, psüühilise ja/või vaimse tervise säilitamiseks või parandamiseks või haiguste või häirete ennetamiseks. Muusikateraapia on praktikale orienteeritud tõenduspõhine teraapiavorm, mis on tihedalt seotud teiste teaduslike distsipliinidega nagu psühholoogia, meditsiin, sotsiaalteadused, kasvatusteadused, muusikateadus. Muusikateraapia meetodid põhinevad erinevatele psühholoogilistele, psühhoterapeutilistele või filosoofilistele traditsioonidele nagu näiteks eksistentsiaal-humanistlik, biheivioristlik, psühhodünaamiline või süsteemne lähenemine. Muusikateraapias kasutatakse nii muusika kuulamisel kui musitseerimisel põhinevaid tehnikaid ja meetodeid vastavalt konkreetse kliendi/patsiendi näidustusele ja terapeudi pädevusele. Muusikateraapiat rakendatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt töös vaimsete ja füüsiliste puuetega inimestega, eripedagoogikas, taastusravis, geriaatrias ja mitmetes teistes meditsiini-valdkondades, samuti stressiga toimetuleku parandamisel, kriisiseisundite leevendamisel jms.
Muusikaterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi iga inimese või grupi eripärast ja vajadustest lähtudes. Muusikaterapeut kannab hoolt oma pideva erialase arengu eest, on kursis uusimate uurimistulemustega, järgib oma töös eetilisi põhimõtteid ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Tööosad

A.2.1 Kliendi/patsiendi seisundi hindamine
1. Usaldussuhte loomine.
2. Kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse väljaselgitamine.
3. Muusikateraapia vajaduse väljaselgitamine.
4. Hindamistulemuste analüüsimine ning alghinnangu vormistamine.
5. Muusikateraapia sobivuse hindamine.
6. Enda kompetentsi hindamine.

A.2.2 Muusikateraapia planeerimine
1. Muusikateraapia eesmärkide püstitamine.
2. Teraapiaplaani koostamine ja sobivate muusikaterapeutiliste sekkumisviiside valimine.
3. Teraapialepingu sõlmimine.

A.2.3 Muusikateraapia läbiviimine
1. Teraapiaprotsessi juhtimine ja analüüsimine.
2. Muusikateraapia tehnikate kasutamine.
3. Dokumenteerimine ja salvestamine.
4. Kliendi/patsiendi seisundi hindamine muusikateraapiaprotsessi lõpetamisel või peatamisel.
5. Teiste spetsialistide kaasamine.
6. Kutse-eetika järgimine.
7. Õigusaktide järgimine.

A.2.4 Suhtlemine
1. Kliendile/patsiendile keskendumine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Suhtlemismeetodi ja stiili valimine.
4. Konfliktsituatsioonides toimetulek.
5. Viisakalt ja eetiliselt suhtlemine.
6. Riigikeele kasutamine.

A.2.5 Dokumenteerimine
1. Muusikateraapia aruande koostamine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Kirjalike materjalide esitamine.
4. Arvuti kasutamine.

A.2.6 Meeskonnatöö
1. Meeskonnatöös osalemine.
2. Kolleegidega teadmiste ja valdkonnaspetsiifika jagamine.
3. Ühise eesmärgi nimel töötamine.